مقاله بررسی عوامل تاثیر گذار بر انگیزه پیشرفت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، ورودی ۸۸-۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در علوم رفتاری از صفحه ۶۳ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل تاثیر گذار بر انگیزه پیشرفت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، ورودی ۸۸-۱۳۸۷
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگیزه پیشرفت
مقاله پذیرش اجتماعی
مقاله درآمد خانواده
مقاله سن
مقاله هزینه های تحصیل
مقاله شهریه
مقاله دانشجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجایی یداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مباحث آموزشی، عوامل انگیزشی به عنوان یکی از شاخصهای اصلی و یکی از متغیرهای اثر گذار در موفقیت و پیشرفت تحصیلی است. مطالعه حاضر با هدف پی بردن به رابطه انگیزه پیشرفت با متغیرهای مورد مطالعه و شناسایی سهم هر یک از متغیرها در پیش بینی انگیزه پیشرفت، بر روی کلیه دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۸۸- ۱۳۸۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، صورت گرفته است. داده ها با استفاده از فرم دموگرافیک، پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس و پرسشنامه پذیرش اجتماعی کراون و مارلو جمع آوری شدند. نتایج حاصل از آزمون همبستگی حاکی از آن است که سن، درآمد خانواده و هزینه های تحصیل رابطه منفی معنادار و پذیرش اجتماعی رابطه مثبت معنادار با انگیزه پیشرفت دارند. بین شهریه و انگیزه پیشرفت رابطه معناداری به دست نیامد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که پذیرش اجتماعی، درآمد خانواده، هزینه های تحصیل و سن قادر به تبیین ۳۷% واریانس انگیزه پیشرفت بودند.