مقاله بررسی عوامل تاثیرگذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردی از تئوری رفتار برنامه ریزی شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از صفحه ۴۴۹ تا ۴۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل تاثیرگذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردی از تئوری رفتار برنامه ریزی شده
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تئوری رفتار برنامه ریزی شده
مقاله نوجوانان
مقاله فعالیت جسمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یکانی نژاد میرسعید
جناب آقای / سرکار خانم: اکابری آرش
جناب آقای / سرکار خانم: پاک پورحاجی آقا امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بی تحرکی در میان نوجوانان سرتاسر دنیا پدیده ای شایع است. هدف از این مطالعه بررسی قدرت پیشگویی کنندگی تئوری رفتار برنامه ریزی شده برای رفتار فعالیت جسمانی نوجوانان در یک بررسی طولی با ۴ هفته پیگیری می باشد.
مواد و روش کار: این مطالعه یک بررسی کوهورت آینده نگر می باشد که نمونه های آن را ۶۲۳ دانش آموز دبیرستانی شهر قزوین تشکیل می دهند. این دانش آموزان از ۸ دبیرستان شهر قزوین بطور تصادفی انتخاب شدند. در مرحله اول پرسشنامه دموگرافیک همراه با سوالاتی مربوط به سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده شامل (نگرش، نرم انتزاعی، کنترل رفتاری درک شده و قصد) و پرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی در اختیار دانش آموزان جهت تکمیل قرار گرفت. پس از تکمیل پرسشنامه ها، از دانش آموزان خواسته شد تا یک ماه دیگر پرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی را برای بار دوم تکمیل نمایند. داده ها توسط نرم افزار SAS9.2 با کمک آزمون رگرسیون سلسله مراتبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین سنی دانش آموزان ۱۵٫۶ سال بود و تقریبا نیمی از آن ها دختر بودند (%۵۱٫۲). در مرحله اول، رفتار گذشته مسوول ۵۷ درصد از تغییرات واریانس فعالیت جسمانی در زمان ۲ بود. در مرحله دوم نگرش، نرم انتزاعی و کنترل رفتاری درک شده ۷ درصد به میزان پیشگویی کنندگی تغییرات واریانس فعالیت جسمانی در زمان ۲ اضافه کردند. در مرحله آخر قصد رفتاری مسبب ۱٫۸ درصد از تغییرات فعالیت جسمانی در زمان ۲ بود.
نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که تئوری رفتار برنامه ریزی شده می تواند بخش عمده فعالیت جسمانی دانش آموزان را پیشگویی نماید. نتایج این مطالعه پیشنهاد می کند که استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده با تمرکز بر روی کنترل رفتاری درک شده در مداخلات آتی می تواند نتایج ثمربخشی به همراه داشته باشد.