مقاله بررسی عوامل تاثیرگذار بر عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی) از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل تاثیرگذار بر عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد پژوهشی
مقاله اعضاء هیات علمی
مقاله پژوهش های دانشگاهی
مقاله دانشگاه رودهن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی داران حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به لحاظ هدف تحقیق کاربردی و به لحاظ نوع تحقیق توصیفی- همبستگی می باشد که به شیوه علی- ارتباطی انجام شده است و نیز به لحاظ شیوه کنترل متغیرها از نوع غیرآزمایشی است.
این پژوهش بر اساس استراتژی پیمایش و به منظور بررسی عوامل تاثیرگذار بر عملکرد فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش، اعضاء هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن (۳۴۵ نفر) می باشند که ۳۲۵ نفر از آنان به پرسش نامه پاسخ داده اند. روایی پرسش نامه مورد استفاده برای جمع آوری داده ها از طرف جمعی از اعضاء هیات علمی با سابقه بررسی و مورد تایید قرار گرفت. ضریب اعتبار پرسش نامه نیز a=83% بوده که با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم افزار SPSS به دست آمده است. ضرایب همبستگی اسپیرمن، رابطه مثبت و معنی داری را بین تعدادی از متغیرهای فردی و حرفه ای اعضای هیات علمی (شرکت در دوره های آموزشی، استفاده حرفه ای از اینترنت، انجام طرح های پژوهشی و ..) و عملکرد پژوهشی آنها را نشان می دهند. نتایج رگرسیون خطی حاکی از آن است که حدود ۶۸ درصد از تغییرات متغیر وابسته عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی، توسط متغیرهای مستقل تبیین می شود.