مقاله بررسی عوامل تاثیرگذار بر خرید ناگهانی لوازم آرایشی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مدیریت بازاریابی از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل تاثیرگذار بر خرید ناگهانی لوازم آرایشی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مصرف کننده
مقاله خرید ناگهانی
مقاله درگیری کالا
مقاله لذت خرید
مقاله بازارگردی
مقاله محیط فروشگاه
مقاله لوازم آرایشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری آشتیانی پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل تاثیرگذار بر خرید ناگهانی لوازم آرایشی است.
روش: نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت علی محسوب می گردد. روش آماری در این پژوهش روش معادلات ساختاری است و با استفاده از نرم افزار آماری لیزرل تجزیه و تحلیل داده ها انجام پذیرفته است. شیوه جمع آوری داده ها میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه می باشد. جامعه آمارای این تحقیق خانم های مصرف کننده لوازم آرایشی شهرستان خرم آباد می باشد.
نتایج: نتایج تحقیق به طور کلی مشخص نمود که محیط فروشگاه، لذت خرید و درگیری کالا بر خرید ناگهانی لوازم آرایشی تاثیر مثبت دارند. همچنین بازارگردی به صورت غیرمستقیم و با تاثیر بر لذت خرید، خرید ناگهانی را تقویت می نماید.
محدودیت ها: تحقیق حاضر تنها در مورد خانم ها در یک منطقه خاص و در دوره زمانی خاص با حجم نمونه محدود و تنها برای محصولات آرایشی انجام پذیرفته است لذا برای تعمیم آن به سایر جوامع و سایر طبقات محصول باید احتیاط نمود.
کاربردهای مدیریتی: تحقیق حاضر درک بهتری از رفتار خرید ناگهانی لوازم آرایشی خانم ها برای تولید کنندگان و عرضه کنندگان این محصولات ایجاد می نماید.
نوآوری: در تحقیق حاضر برای اولین بار سعی شده است تا سه دسته عوامل محیطی، فردی و مربوط به محصول با هم در نظر گرفته و تاثیر آن ها بر خرید ناگهانی مورد بررسی قرار گیرد.