مقاله بررسی عوامل بیماری زای چسبندگی جدایه های اشریشیاکلی انتروپاتوژنیک eaeA و bfpA جدا شده از موارد اسهالی و افراد سالم (مقاله کوتاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مجله علوم پزشکی مدرس، آسیب شناسی زیستی (علوم پزشکی مدرس) از صفحه ۱۰۰ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل بیماری زای چسبندگی جدایه های اشریشیاکلی انتروپاتوژنیک eaeA و bfpA جدا شده از موارد اسهالی و افراد سالم (مقاله کوتاه)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشریشیاکلی انتروپاتوژنیک
مقاله عوامل بیماری زای چسبندگی
مقاله اسهال
مقاله سرولوژی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: اصلانی محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفوی احسان
جناب آقای / سرکار خانم: علیخانی محمدیوسف
جناب آقای / سرکار خانم: نیک بین وجیهه سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از این مطالعه بررسی حضور ژن های lpf ،paa ،toxB و iha و بررسی ارتباط آنها با اسهال، در جدایه هایی از اشریشیاکلی انتروپاتوژنیک جدا شده از موارد اسهالی و افراد سالم است که فاقد دو فاکتور مهم eaeA و bfpA هستند.
مواد و روش ها: در این مطالعه، ۷۰ جدایه اشریشیاکلی انتروپاتوژنیک (bfpA،eaeA) جمع آوری شده که از نظر سرولوژیک تایید شده بود، بررسی شد. DNA جدایه ها به روش فنل – کلروفرم استخراج شد و با استفاده از روشPCR  حضور ژن های lpf ،paa ،toxB و iha، بررسی شد. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ و آزمون مربع کای با در نظر گرفتن سطح معنی داری کمتر از ۰٫۰۵، ارتباط ژن ها با اسهال بررسی شد.
نتایج: ژن های lpf ،paa ،toxB و iha به ترتیب در ۲٫۸۵، ۴٫۲۸، ۴۵٫۷۱ و ۲۱٫۴۲ درصد از سویه ها مشاهده شد. نتایج حاصل از آزمون های آماری نشان داد که هیچ ارتباطی بین paa ،toxB و lpf با اسهال وجود ندارد و ارتباط iha با اسهال از لحاظ آماری به طور ضعیف معنی دار است (P=0.11).
نتیجه گیری: از آن جایی که مکانیسم اصلی بیماری زایی اشریشیاکلی انتروپاتوژنیک، اتصال و تخریب است؛ بنابراین جدایه های اشریشیا کلی انتروپاتوژنیک (bfpA،eaeA) باید از نظر سایر عوامل چسبندگی بررسی شود. نتیجه حاصل از این مطالعه نشان داد که بیشترین ژن حاضر در ایزوله های اشریشیاکلی انتروپاتوژنیک (bfpA،eaeA) ، عامل lpf است. تحقیقات بیشتر روی خصوصیات بیماری زایی این جدایه ها برای روشن شدن نقش این عوامل بیماری زا در اسهال کودکان ایرانی لازم است.