مقاله بررسی عوامل بازدارنده موثر بر میزان مشارکت معلمان زن مقاطع سه گانه تحصیلی در فعالیت های ورزشی شهر مرند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی از صفحه ۵۹ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل بازدارنده موثر بر میزان مشارکت معلمان زن مقاطع سه گانه تحصیلی در فعالیت های ورزشی شهر مرند
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معلمان زن
مقاله مشارکت ورزشی
مقاله عوامل فرهنگی و اجتماعی
مقاله عوامل اقتصادی و مالی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمانی جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: محرم زاده مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی شیدا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش، بررسی عوامل بازدارنده موثر بر میزان شرکت معلمان زن مقطع سه گانه تحصیلی در فعالیت های ورزشی شهر مرند به منظور ارائه راهکارهای مناسب می باشد. پژوهش حاضر از نوع همبستگی – توصیفی بوده و به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان زن مقاطع سه گانه تحصیلی شهر مرند در سال ۱۳۹۱ به تعداد ۴۹۱ نفر می باشد. ۲۱۵ نفر با استفاده از جدول مورگان به صورت نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه استاندارد عوامل بازدارنده فعالیت های ورزشی با پایایی a=0.87 و پرسشنامه مربوط به مشخصات فردی پاسخگویان می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی ضریب همبستگی اسپیرمن، کروسکال والیس و خی دو استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین عوامل بازدارنده و خرده مقیاس های روانشناختی (r=-0.192، p£۰٫۰۱)، اجتماعی و فرهنگی (r=-0.240، p£۰٫۰۱)، مدیریتی (r=-0.177، p£۰٫۰۵) و اماکن و تجهیزات (r=-0.169، p£۰٫۰۱) با میزان مشارکت ورزشی بانوان معلم ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. بین خرده مقیاس شخصی (r=-0.065، p³۰٫۰۱) و اقتصادی و مالی (r=0.075، p³۰٫۰۵) با میزان مشارکت ورزشی بانوان معلم ارتباط معناداری وجود ندارد. همچنین بین نظرات معلمان زن مقاطع سه گانه تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی و متوسطه) در میزان مشارکت در فعالیت های ورزشی و عوامل بازدارانده مشارکت تفاوت معناداری وجود ندارد. بین میزان مشارکت ورزشی و سابقه ورزشی با سن، رشته تحصیلی و مدرک تحصیلی ارتباط معناداری وجود ندارد. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که با افزایش تنوع عوامل بازدارنده، میزان مشارکت در فعالیت های ورزشی کاهش می یابد و از شرکت بانوان معلم در ورزش جلوگیری می کند، لذا توجه مسوولین امر نسبت به کاهش این عوامل با استفاده از برنامه های هدفمند و سیاست گزاری اصولی می تواند مشارکت زنان را در فعالیت ورزشی هموار نموده و موجبات توسعه و رشد جامعه را فراهم آورد.