مقاله بررسی عوامل بازدارنده آمریکا در تعرض به منافع امنیتی ج.ا.ایران در خلیج فارس در سه دهه گذشته در بعد نیروی دریایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در راهبرد دفاعی از صفحه ۴۵ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل بازدارنده آمریکا در تعرض به منافع امنیتی ج.ا.ایران در خلیج فارس در سه دهه گذشته در بعد نیروی دریایی
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راهبرد
مقاله منافع ملی
مقاله بازدارندگی
مقاله جنگ ناهمگون
مقاله خلیج فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی یوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جدی ترین تهدید ج.ا.ایران، آمریکاست که از نظر نظامی یک کشور دریاپایه است. هدف تحقیق پاسخ به این پرسش است که در سه دهه گذشته چه عواملی موجب بازدارندگی آمریکا در تعرض به منافع امنیتی ج ا.ایران در خلیج فارس شده است؟ در این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی و از ابزار پرسشنامه به منظور کمی کردن داده ها استفاده شده است. یافته های تحقیق به صاحبنظران نمونه آماری ۱۰۰ نفره ارائه شد و سپس با بهره گیری از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده تاکید بر تاثیر عوامل ژئوپلیتیکی، نیروی انسانی، قابلیت های تجهیزاتی و راهکنشی نیروهای دریایی ایران و… در بازدارندگی نیروی دریایی آمریکا در تعرض به منافع ملی ایران دارد. البته آمریکا در گذشته ضرباتی را به منافع ج.ا.ایران وارد کرده ولی عوامل بازدارنده مورد بحث مانع از واردشدن ضربات بیشتر بوده اند، پس ج.ا.ایران برای حفظ و ارتقای بازدارندگی، باید نسبت به خلق و افزایش عوامل و مولفه های جدید، اقدام های مناسبی را برنامه ریزی و اجرا کند.