مقاله بررسی عوامل انگیزشی احراز پست های مدیریتی در کارکنان زن ادارات کل تربیت بدنی منطقه غرب کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زن و فرهنگ از صفحه ۹۵ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل انگیزشی احراز پست های مدیریتی در کارکنان زن ادارات کل تربیت بدنی منطقه غرب کشور
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل انگیزشی
مقاله پست های مدیریتی
مقاله کارکنان زن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی آبادی سمیرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این مطالعه بررسی عوامل انگیزشی احراز پست های مدیریتی در کارکنان زن ادارات کل تربیت بدنی منطقه غرب کشور بود. روش تحقیق از نوع توصیفی و جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان زن ادارات کل تربیت بدنی منطقه غرب کشور در استان های کردستان، ایلام، کرمانشاه و همدان، که تعداد آن ها در زمان تحقیق ۶۵ نفر بود و به دلیل محدودیت تعداد افراد جامعه، حجم نمونه نیز برابر با حجم جامعه در نظر گرفته شد. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ای در دو بخش بود، بخش اول ویژگی های فردی، بخش دوم پرسشنامه های استاندارد مربوط به اندازه گیری انگیزه مدیریت، فرهنگ سازمانی هافستد، ارزیابی ابعاد ساختاری (ارگانیکی/ مکانیکی) و جو سازمانی که ضریب آلفای کرونباخ آن ها ارزیابی شد و در سطح ۰٫۰۱ مورد تایید بود. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل کلوموگروف اسمیرنف، ضریب همبستگی کندال و پیرسون استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد بین انگیزش احراز پست های مدیریتی و عوامل فردی (وضعیت تاهل، سن، میزان تحصیلات، رشته تحصیلی و سابقه مدیریت) رابطه معناداری وجود ندارد، اما بین انگیزش احراز پست های مدیریتی و عوامل جو سازمانی و ساختار سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد، همچنین بین انگیزش و فرهنگ سازمانی ارتباط معناداری مشاهده نشد.