مقاله بررسی عوامل اقتصادی موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای نفت خیز خاورمیانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در اقتصاد کاربردی از صفحه ۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل اقتصادی موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای نفت خیز خاورمیانه
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه گذاری مستقیم خارجی
مقاله خاورمیانه
مقاله اقتصادسنجی داده های ادغام شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری جابر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرمایه گذاری مستقیم خارجی با ورود خود به کشور میزبان علاوه بر تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری، باعث تسریع در روند ارتقای فناوری، آموزش وافزایش بهره وری سرمایه انسانی، افزایش کیفیت و استاندارد کالاهای داخلی، گسترش تجارت با دیگر کشورها، کاهش بیکاری ودر نهایت باعث افزایش تولید کل کشور میزبان می شود.با توجه به اهمیت جذب این نوع ازسرمایه گذاری، در این تحقیق ضمن تجزیه و تحلیل FDI، به بررسی عوامل اقتصادی موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای نفت خیز خاورمیانه در طی دوره زمانی (۲۰۱۰-۱۹۹۵) میلادی با روش اقتصادسنجی داده های ادغام شده پرداختیم. نتایج تخمین و برآورد مدل تحقیق نشان می دهد درجه باز بودن اقتصاد و امنیت اقتصادی، اثر مثبت و معنی دار و عدم ثبات اقتصادی اثر منفی و معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای مورد مطالعه دارد ولی اندازه بازار و نیروی کار به تنهایی اثر معنی داری برجذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشورها ندارند.