مقاله بررسی عوامل اضطراب و استرس قبل از عمل جراحی و راه های تعدیل آن، از دیدگاه بیماران در اتاق عمل بیمارستان کاشانی شهرکرد در سال ۱۳۹۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در بالینی پرستاری و مامایی از صفحه ۵۳ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل اضطراب و استرس قبل از عمل جراحی و راه های تعدیل آن، از دیدگاه بیماران در اتاق عمل بیمارستان کاشانی شهرکرد در سال ۱۳۹۲
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جراحی
مقاله اضطراب قبل از عمل
مقاله بیمار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظری وانانی راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی مدیسه محمد
جناب آقای / سرکار خانم: دریس فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با وجودی که در عصر حاضر بی هوشی و جراحی نسبت به گذشته کم عارضه تر و موفقیت آمیز تر شده است، ولی اضطراب قبل از عمل جراحی همچنان به قوت خود باقی است. اضطراب نوعی تشویش و نگرانی است که به دنبال وجود نوعی احساس تهدید یا خطر در فرد ایجاد می شود و می تواند در کاهش یا افزایش توانایی درک فرد، موثر باشد. این مطالعه با هدف ارزیابی عوامل اضطراب و استرس قبل از عمل جراحی و راه های تعدیل آن در بیماران جراحی شده صورت پذیرفته است.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی در سال ۱۳۹۲ بر روی ۱۲۰ بیمار جراحی شده در اتاق عمل بیمارستان آیت اله کاشانی شهرکرد انجام گرفت. افراد به روش تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. جهت سنجش اضطراب، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که بیشترین میزان اضطراب مربوط به نگرانی های قبل از عمل جراحی (%۱۳٫۱۵)، عوامل تنش زا و مراقبت انجام شده در بخش (%۱۲٫۱۹)، عوامل تنش زا در رابطه با کارکنان اتاق عمل (%۱۰٫۳۵) و عوامل تنیدگی آور محیط فیزیکی اتاق عمل (%۷٫۶۲) بوده است.
نتیجه گیری: یافته های نهایی این پژوهش حاکی از آن است که با شناسایی عوامل موثر بر اضطراب قبل از عمل و رفع آن ها می توان میزان اضطراب قبل از عمل را به حداقل رساند. لذا پیشنهاد می گردد با به کارگیری روش های متنوع جهت آموزش بیماران و مشخص کردن برنامه مدون آموزشی در جهت رفع عوامل موثر بر اضطراب اقدام گردد.