مقاله بررسی عوامل اجتماعی گرایش به مد در بین نوجوانان (مورد مطالعه دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر میناب) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در جامعه شناسی مطالعات جوانان از صفحه ۴۹ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل اجتماعی گرایش به مد در بین نوجوانان (مورد مطالعه دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر میناب)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرایش به مد
مقاله رسانه های جمعی
مقاله الگوپذیری
مقاله روابط با خانواده
مقاله روابط با گروه دوستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیلتن فخرالسادات
جناب آقای / سرکار خانم: طالبی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گرایش به مد به گونه افراطی سقوط ارزش های اجتماعی، بر چسب انحراف، تضاد بین والدین و فرزندان و یا به عبارتی شکاف بحران زای نسلی و ضررهای مادی فراوانی ایجاد می کند. هدف این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش به مد در بین دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر میناب می باشد. روش تحقیق پیمایشی و چارچوب نظری انتخابی ترکیبی از نطریات بوردیو، زیمل، وبلن است. جامعه آماری شامل کلیه دختران دانش آموز مقطع متوسطه شهر میناب می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفی تعداد ۳۱۲ دانش آموز دختر به عنوان حجم نمونه انتخاب و از طریق پرسشنامه پنج گزینه ای لیکرت داده-های لازم جمع آوری شد و با استفاده از روشهای آماری توصیفی و تبینی ارتباط هر متغیر مستقل با متغیر گرایش به مد سنجش و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله بیانگر رابطه معنادار بین گروه دوستان، میزان علاقه مندی به برنامه های رسانه ها، میزان استفاده از رسانه ها، الگو قرار دادن هنرمندان و پایگاه اجتماعی با گرایش به مد می باشد و با ضریب تعیین ۳۲٫۵ متغیرهای مذکور بر گرایش به مد تاثیر می گذارد.