مقاله بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر باروری زنان حاشیه نشین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در جامعه شناسی زنان (زن و جامعه) از صفحه ۳۱ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر باروری زنان حاشیه نشین
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باروری
مقاله متغیرهای اجتماعی- فرهنگی
مقاله جمعیت
مقاله زنان
مقاله حاشیه نشینی
مقاله شهرک سعدی شیراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقدی اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: زارع صادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام این مطالعه شناسایی عوامل اجتماعی، فرهنگی و جمعیتی موثر بر باروری در شهرک سعدی شیراز می باشد. جامعه آماری این پژوهش زنان یک بار ازدواج کرده ۴۹-۱۵ ساله ساکن شهرک سعدی است که با استفاده از جدول مورگان ۳۱۶ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. روش پژوهش استفاده شده پیمایش و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و از روش های آماری ضریب همبستگی، آزمون F،T و رگرسیون گام به گام استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که باروری با سن ازدواج، طول مدت ازدواج، سابقه زندگی در حاشیه، و تعداد مطلوب فرزندان همبستگی معنی داری دارد. هم چنین، متغیرهای ترجیح جنسی، نگرش در مورد استفاده از وسایل پیشگیری، تحصیلات، رضایت از زندگی زناشویی و خاستگاه اجتماعی نیز اثر معنی داری روی باروری داشته است، اما تامین اجتماعی، احترام اجتماعی، فاصله گذاری بین موالید و شغل اثرشان بر باروری معنی دار نبوده است. افزون بر این، یافته های تحلیل رگرسیونی نشان داد که از بین ۸ متغیر فاصله ای وارد شده در معادله، ۲ متغیر تقدیرگرایی و طول مدت ازدواج روی هم رفته به عنوان مهم ترین عوامل، ۶۲ درصد تغییرات باروری را تبیین می کنند. به طور کلی نتایج نشان می دهند که باروری در مناطق حاشیه با متن شهر همگرا شده است.