مقاله بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر برسبک زندگی خودمراقبتی شهروندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مطالعات توسعه اجتماعی – فرهنگی از صفحه ۱۱۹ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر برسبک زندگی خودمراقبتی شهروندان
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودمراقبتی
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله شاخص حجم بدن
مقاله احساس بی قدرتی
مقاله ارزش سلامتی و جذابیت بدنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده اقدام محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: بدری گرگری رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: ودادهیر ابوعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«خودمراقبتی»، یکی از ابعاد مهم سبک زندگی سلامت محور است افرادی که دارای درجه بالایی از خود مراقبتی هستند، برای سلامت خود ارزش قائل شده، سعی می کنند کمتر بیمار شوند و درصورت بیماری، تلاش می کنند هرچه زودتر سلامتی خود را بازیابند. در مقاﻟه حاضر، ارتباط بین بعضی از عوامل اجتماعی و بعد خودمراقبتی مورد بحث قرار گرفته و برای تبیین مسئله، از نظریه های جامعه شناسی استفاده شده است. روش تحقیق، پیمایشی و ابزار اندازه گیری، پرسش ناﻣه بسته است. جاﻣﻌه آماری پژوهش حاضر، تمامی شهروندان بالای ۱۵ سال شهر تبریز به تعدد ۱۱۰۶۷۳۱ نفر (براساس آمار سال ۱۳۸۵) هستند که از این تعداد، ۷۵۲ نفر براساس فرمول کوکران و به شیوﺓ نمونه گیری خوشه ای گزینش شده اند. همچنین داده های گردآوری شده از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته های تحقیق حاضر حاکی از آن است که خودمراقبتی شهروندان برحسب وضعیت تاهل و ﻃﺒﻘه اجتماعی آن ها متفاوت است و با متغیرهایی نظیر سرماﻳه اجتماعی، سرماﻳه فرهنگی، سرمایه اقتصادی، شاخص حجم بدن، جذابیت بدنی، ارزش سلامتی، احساس بی قدرتی و مدیریت بدن، راﺑﻄه معناداری دارد. همچنین براساس یافته ها، متغیرهای مانده در مدل رگرسیونی (سرماﻳه اجتماعی، احساس بی قدرتی، شاخص حجم بدن، ارزش سلامت و جذابیت بدنی) توانسته اند ۲۵ درصد از تغییرات مربوط به متغیر خودمراقبتی را تبیین کنند. سایر آثار، مرتبط با متغیرهای دیگری است که دراین تحقیق به آن ها پرداخت نشده است.