مقاله بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر تخریب مراتع منطقه اشتهارد شهرستان کرج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در اکوسیستم های طبیعی ایران از صفحه ۷۵ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر تخریب مراتع منطقه اشتهارد شهرستان کرج
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخریب
مقاله اشتهارد
مقاله عوامل اقتصادی و اجتماعی
مقاله مرتع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامپور خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی جلال
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی کریم
جناب آقای / سرکار خانم: براتی مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مراتع به عنوان بستر حیات و عامل توسعه کشورها همواره مورد توجه انسان ها بوده است. اما متاسفانه امروزه مراتع در کشورهای مختلف جهان از جمله کشور ما رو به انهدام و نابودی گذاشته است. نقش انسان به همراه عوامل اقتصادی و اجتماعی برخواسته از آن به عنوان مهمترین عوامل تخریب شناخته شده است. بنابراین انسان به عنوان یک بهره بردار و یا مدیر اجرایی می تواند در تخریب این منابع عظیم و همچنین در جلوگیری از آن سهیم باشد. هدف کلی این تحقیق بررسی عوامل موثر بر تخریب مراتع منطقه اشتهارد شهرستان کرج در استان البرز می باشد. روش انجام تحقیق بر سه محور بررسی اسناد و مدارک کتابخانه ای، مطالعه میدانی و تحلیل داده ها استوار بود. ابتدا پرسشنامه اولیه تهیه و با بررسی نتایج آن ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که این ضریب بینبین ۰٫۷۱ تا ۰٫۸۷ به دست آمد. اطلاعات مورد نیاز از بهره برداران و کارشناسان منابع طبیعی استان و شهرستان جمع آوری گردید، سپس داده های حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بر اساس یافته های این پژوهش تغییر کاربری اراضی به عنوان مهمترین عامل تخریب مراتع، هم از دیدگاه بهره برداران و هم از دیدگاه کارشناسان شناسایی گردید. همچنین عوامل اجتماعی و اقتصادی با شدت تخریب رابطه معنی داری داشت. همچنین نتایج این تحقیق می تواند در جهت بهبود وضعیت معیشت دامداران زیان دیده از تخریب مراتع این منطقه مورد استفاده دستگاه های ذیربط قرار گیرد.