مقاله بررسی عوامل اجتماعی موثر در تسریع اقدام به عمل جراحی تغییر جنسیت در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مجله علمی پزشکی قانونی از صفحه ۱۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل اجتماعی موثر در تسریع اقدام به عمل جراحی تغییر جنسیت در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال هویت جنسی
مقاله تغییر جنسیت
مقاله عمل جراحی تغییر جنسیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توسلی افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: حسنیان اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: صابری سیدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با توجه به اینکه، در اغلب فرهنگ ها فرآیند تغییر جنسیت به عنوان موضوعی در حوزه مطالعات جنسیت کمتر مورد توجه قرار گرفته است، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی موثر در تسریع اقدام به عمل جراحی تغییر جنسیت در بین جوانان دارای اختلال هویت جنسی در استان تهران انجام گردید.
روش بررسی: مطالعه از نوع توصیفی و پیمایشی و برای گردآوری داده ها از پرسش نامه های خود اجرا استفاده شد. جامعه آماری تحقیق ۳۱۲ نفر از افراد GID مراجعه کننده به بهزیستی استان تهران بوده است که با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی و بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران، حجم نمونه برابر با ۱۵۰ نفر به عنوان پاسخگویان تحقیق انتخاب شدند. متغیرهای مستقل تحقیق، عوامل فرهنگی، اقتصادی اجتماعی، ارزش های مذهبی، حوزه حقوقی مدنی، حوزه سیاسی و عوامل روانی بوده و تغییر جنسیت (از مرد به زن و از زن به مرد) به عنوان متغیر وابسته مطرح گردید. نتایج حاصله از طریق استفاده از آزمون های آماری و با نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: یافته ها نشان داد؛ با توجه به میزان ضریب همبستگی بدست آمده، ۱ عدم حضور یکی از والدین یا هر دو (۶۱
.۰: زن به مرد) و (۷۶: مرد به زن)؛ ۲ حمایت خانواده (۴۳٫۰: زن به مرد) و (۵۳٫۰ : مرد به زن)؛ ۳ میزان رضایت از خانواده ( ۳۷٫۰: زن به مرد) و (۳۱٫۰: مرد به زن)؛ ۴ میزان امید به زندگی (۵۳٫۰: زن به مرد) و (۶۴٫۰: مرد به زن)؛ ۵ برچسب (۶۹٫۰: زن به مرد) و (۷۳٫۰: مرد به زن)؛ ۶ پایبندی به آداب و رسوم (۵۹٫۰: زن به مرد) و (۷۰٫۰: مرد به زن)؛ ۷ وضعیت شغلی (۵۹٫۰: زن به مرد) و (۶۳٫۰: مرد به زن)؛ ۸ میزان درآمد (۸۹٫۰: زن به مرد) و (۹۱٫۰: مرد به زن)؛ ۹ سطح تحصیلات (۶۷٫۰: زن به مرد) و (۵۵٫۰: مرد به زن)؛ ۱۰ پایبندی به اعتقادات دینی (۷۳٫۰: زن به مرد) (۶۶٫۰: مرد به زن)؛ ۱۱ عدم وجود لوایح و مفاد قانونی (۳۹٫۰: زن به مرد) و (۲۶٫۰: مرد به زن)؛ ۱۲ عملکرد نهادهای دولتی (۳۹٫۰: زن به مرد) و (۳۳٫۰: مرد به زن) در گرایش این افراد به تغییر جنسیت موثر است.
نتیجه گیری: تحقیق حاضر موید آن است که علل اجتماعی در میزان تسریع اقدام افراد دارای اختلال هویت جنسی به تغییر جنسیت موثر است .با توجه به اینکه مهم ترین علل، سطح درآمد و عدم حضور یکی از والدین یا هر دو و برچسب و پایبندی به اعتقادات دینی می باشد، ۱ بنابراین با حمایت مالی و بیمه همگانی و ایجاد بیمارستان های تخصصی و ۲ اطلاع رسانی به خانواده ها و ۳ آگاهی دادن به مردم، می توان به آنان یاری رساند.