مقاله بررسی عوامل اجتماعی موثر بر ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان مطالعه موردی شهرستان آران و بیدگل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مطالعات توسعه اجتماعی ایران از صفحه ۱۲۳ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل اجتماعی موثر بر ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان مطالعه موردی شهرستان آران و بیدگل
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناهنجاری،جنسیت
مقاله رفتار
مقاله منابع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاطریان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: اسمی جوشقانی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: نوریان آرانی فهیمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزایش ناهنجاری های رفتاری در بین دانش آموزان باعث افت تحصیلی و دور شدن از شاخص های توسعه انسانی می شود. در این تحقیق به بررسی عوامل اجتماعی موثر بر ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان شهرستان آران و بیدگل پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان دبیرستانی شهرستان آران و بیدگل هستند که به شیوه نمونه گیری طبقه بندی سیستماتیک نمونه ۳۴۵ نفری انتخاب شده اند. روش تحقیق پیمایشی و ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه می باشد .نتایج تحقیق نشان می دهد که بین متغیرهای معدل ،پایگاه اجتماعی،عملکرد خانواده،دسترسی به منابع و امکانات، عملکرد جامعه و ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان رابطه معنا داری وجود دارد ولی تفاوت معناداری بین جنسیت و ناهنجاری های رفتاری وجود ندارد.نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می دهد بیشترین تاثیرمتغیر های مستقل به ترتیب بر ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان عبارتند از: دسترسی به منابع و امکانات، عملکردجامعه ، معدل تحصیلی ، عملکرد جامعه،پایگاه اجتماعی،عملکرد خانواده. متغیرهای باقی مانده در معادله رگرسیون با همدیگر ۵۸٫۹% از واریانس متغیر وابسته را تبیین می کنند.بر همین اساس نمودار تحلیل مسیر ترسیم شده است.