مقاله بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت شهروندان با پلیس (مورد مطالعه: شهروندان شهرستان کاشان در سال ۱۳۹۰) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مطالعات جامعه شناختی شهری (مطالعات شهری) از صفحه ۳۱ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت شهروندان با پلیس (مورد مطالعه: شهروندان شهرستان کاشان در سال ۱۳۹۰)
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلیس
مقاله اعتماد به پلیس
مقاله منزلت اجتماعی
مقاله امنیت
مقاله مشارکت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیازی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: سهراب زاده مهران
جناب آقای / سرکار خانم: شفایی مقدم الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه امنیت در شهرها، مخصوصا شهرهای بزرگ به یک مساله مهم و پیچیده تبدیل شده است. با توجه به نقش اساسی پلیس به عنوان یکی از ارکان بسیار مهم برقراری نظم و امنیت در جامعه و نقش مشارکت های مردمی با پلیس برای رسیدن به این هدف، شناسایی زمینه ها و عوامل شکل گیری و گسترش مشارکت شهروندان با پلیس در جامعه از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مطالعه، رویکرد امنیت مبتنی بر جامعه محوری بر اساس کار پلیس با مشارکت جامعه مورد تاکید قرار گرفته است. بر این مبنا، هدف اساسی این مطالعه بررسی وضعیت اعتماد به پلیس، منزلت اجتماعی پلیس در جامعه و نگرش شهروندان به نقش پلیس در حفظ و تامین امنیت در جامعه و رابطه هر یک از متغیرهای بالا با میزان مشارکت با پلیس در جامعه آماری مورد مطالعه می باشد.
این مطالعه از نوع پیمایش اجتماعی بوده و داده های تحقیق با استفاده از تکنیک پرسشنامه توأم با مصاحبه جمع آوری گردیده است. اعتبار و روایی مقیاس های تحقیق به ترتیب با ضریب آلفای ۰٫۹۰۸، ۰٫۸۷۲، ۰٫۷۷۵ و ۰٫۷۵ مورد تایید قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق همه شهروندان شهر کاشان در سال 90-1389 می باشد که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران تعداد ۷۰۰ نفر به عنوان نمونه تعیین و به صورت تصادفی ساده انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند. در مجموع یافته های تحقیق و نتایج فعالیت های آماری مربوطه با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون رابطه معناداری بین هریک از متغیرهای مستقل با میزان مشارکت با پلیس در سطح اطمینان ۹۹ درصد را نشان می دهد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه، اثرات هر یک از متغیرهای فوق بر میزان مشارکت با پلیس را به ترتیب به میزان ۳۸،۲۵ و ۲۴ درصد مورد تایید قرار داده است.