مقاله بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رفتارهای زیست محیطی (مورد مطالعه: شهروندان شهر یزد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مطالعات جامعه شناختی شهری (مطالعات شهری) از صفحه ۱۰۹ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رفتارهای زیست محیطی (مورد مطالعه: شهروندان شهر یزد)
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتارهای زیست محیطی
مقاله فردگرایی
مقاله رضایت از زندگی
مقاله آگاهی زیست محیطی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهمند مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: شکوهی فر کاوه
جناب آقای / سرکار خانم: سیارخلج حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نگاهی گذرا بر وضعیت محیط زیست در دهه های اخیر نشان می دهد که فعالیت های انسانی موثرترین و مهمترین علل تغییرات زیست محیطی است که ضمن ایجاد تغییرات مفید و مناسب موجبات تخریب بسیاری را فراهم آورده است. در این تحقیق با استفاده از نظریات فردگرایی و رضایت از زندگی، به بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رفتارهای زیست محیطی شهروندان شهر یزد پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق شهروندان شهر یزد بوده است که به صورت تصادفی خوشه ای با استفاده از فرمول کوکران، ۳۲۳ نفر انتخاب شده اند. روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین متغیرهای سن، آگاهی زیست محیطی، فردگرایی، رضایت از زندگی و رفتارهای زیست محیطی رابطه معناداری وجود دارد؛ همچنین بین زنان و مردان در رفتارهای زیست محیطی تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می دهد که با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده کلی متغیرهای باقی مانده در معادله رگرسیون با همدیگر ۲۸ درصد از واریانس متغیر وابسته را تعیین می کنند.