مقاله بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با میزان تعهد اجتماعی (دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات جامعه شناسی از صفحه ۸۷ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با میزان تعهد اجتماعی (دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعهد
مقاله تعهد اجتماعی
مقاله رضایت اجتماعی
مقاله اعتماد اجتماعی
مقاله پایگاه اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صباغ صمد
جناب آقای / سرکار خانم: قیاسی سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله به دنبال مطالعه و تعیین میزان تعهد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز می باشیم به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که چه عواملی تعهد اجتماعی را در بین دانشجویان تحت تاثیر خود قرار می دهد؟ بر این اساس فرضیه هایی از دیدگاه های نظری کارکردگرایی و کنش متقابل گرا، کوشمن، بلومبرگ، بکر، پارسنز، متیوو زیاک و هم چنین از مطالعات و تحقیقات پیشین جهت تبیین تعهد اجتماعی استنتاج گردیده است. روش کار ما در این تحقیق پیمایش است و تکنیک جمع آوری داده ها نیز پرسشنامه می باشد از روش اسنادی نیز برای جمع آوری متون نظری و پیشینه تجربی استفاده نموده ایم. جامعه آماری ما در این بررسی کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز می باشد که تعداد کل آن ها ۲۷۰۳۷ نفر است که در سال تحصیلی 90-1389 در این دانشگاه مشغول به تحصیل می باشند، از این تعداد طبق فرمول کوکران و برحسب واریانس به دست آمده از پیش آزمون پرسشنامه، حجم نمونه آماری ما به تعداد ۴۰۰ نفر از دانشجویان این دانشگاه محاسبه و انتخاب شد. که نمونه گیری در مرحله اول به صورت تصادفی طبقه ای متناسب با حجم بوده، که از طریق این شیوه نمونه ها را بین دانشکده های مختلف دانشگاه به طور متناسب به تفکیک دانشکده و جنسیت پاسخگویان تقسیم نموده، آن گاه با استفاده از شیوه تصادفی ساده در میان دانشجویان دانشکده های این دانشگاه از طریق پرسشنامه اقدام به جمع آوری اطلاعات شده است. اعتبار پرسش نامه از طریق اعتبار صوری و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ محاسبه گردیده است و مشخص شد که پرسشنامه مورد استفاده به لحاظ اعتبار و پایایی در سطح بالایی قرار دارد. برای آزمون فرضیه ها از تکنیک های آماری ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تفاوت میانگین(T. test و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده گردیده و در نهایت برای تعیین عوامل اجتماعی مرتبط با میزان تعهد اجتماعی از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج حاصله از آزمون فرضیه ها نشان دهنده وجود رابطه معنادار بین متغیرهای رضایت اجتماعی، جنس، سن و نوع دانشکده به عنوان متغیرهای مستقل و تعهد اجتماعی به عنوان متغیر وابسته تحقیق می باشد.