مقاله بررسی عوامل اجتماعی مربوط به اجرای مهریه زنان تازه ازدواج کرده شهرستان شهرکرد در سال ۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۱۳ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل اجتماعی مربوط به اجرای مهریه زنان تازه ازدواج کرده شهرستان شهرکرد در سال ۱۳۸۹
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهریه
مقاله اجرا گذاردن
مقاله دختران
مقاله ازدواج شهرستان شهرکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی پور سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقتیان منصور
جناب آقای / سرکار خانم: ارسلانی مقدم الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مهریه در ازدواج نقشی تعیین کننده دارد. بر اساس دستور شرع مقدس اسلام مهریه هدیه ای است که در ابتدای ازدواج از جانب مرد به زن داده می شود و می تواند ضامن تداوم پیوند زناشویی باشد، اما متاسفانه امروزه به اجرا گذارده شدن مهریه از جانب زنان مشکلات زیادی در جامعه را فراهم نموده است. هدف این پژوهش بررسی شرایط و عوامل اجتماعی موثر بر به اجرا گذاشتن مهریه در دختران تازه ازدواج کرده شهرستان شهرکرد در سال ۱۳۹۱ می باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی با روش پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دختران تازه ازدواج کرده شهرستان شهرکرد می باشد که اقدام به اجرا گذاردن مهریه خود نموده اند. این جامعه آماری شامل ۲۲۹۳ نفر بوده است. حجم نمونه توسط فرمول کوکران برابر ۳۲۸ نفر برآورد گردید که به ۳۳۷ نفر افزایش یافته است. کلیه واحدهای آماری با استفاده از شیوه در دسترس انتخاب شده اند. تمام داده های مورد نیاز پژوهش با استفاده از دو پرسشنامه جمع آوری شده اند که شامل پرسشنامه ای محقق ساخته و پرسشنامه استاندارد جهت گیری دینی آلپورت بوده و در نهایت داده های جمع آوری شده با استفاده از نسخه ۱۹ نرم افزار SPSS و توسط آزمون های رگرسیون خطی، تحلیل واریانس یک طرفه و t گروه های مستقل تجزیه و تحلیل شده اند. روایی ابزار به صورت صوری و محتوایی برآورد و پایایی ابزار توسط ضریب آلفای کرونباخ سنجش گردید که در تمامی ابعاد بالاتر از ۰٫۷ به دست آمد. دستاوردهای پژوهش حاکی از آن است که پایگاه اقتصادی اجتماعی (۹٫۸%بسیار پایین، ۱۹٫۶% پایین، ۳۹٫۲% نزدیک به متوسط، ۱۷٫۵% متوسط، ۸% بالا و ۵٫۹% بسیار بالا بوده است. و وضعیت اقتصادی خانواده آنان پایین تر از متوسط بوده، میزان تفاهم با همسر ۳٫۶% کم، ۳۸٫۶% متوسط، ۳۴٫۷% زیاد و ۲۳٫۱% بسیار زیاد و انگیزه های مادی پاسخگویان در ازدواج بالاتر از متوسط بوده است. در خانواده ۱۴٫۸% طلاق وجود داشته است که بیشترین درصد به خواهر پاسخگویان متعلق بوده است. در خانواده ۳۰٫۳% سابقه اعتیاد وجود داشته است که بیشترین درصد به برادر پاسخگویان تعلق داشته و در خانواده ۱۲٫۵% سابقه زندان وجود داشته که بیشترین درصد به برادر پاسخگویان تعلق دارد. میزان نابسامانی در خانواده پاسخگویان در حد پایین تر از متوسط بوده است. جهت گیری دینی ۳۴٫۱% پاسخگویان بیرونی و ۶۵٫۹% درونی بوده است. میزان تمایل برای به اجرا گذاردن مهریه در ۳٫۹% از پاسخگویان کم، ۳۲٫۳% در حد متوسط و در ۶۳٫۸% در حد زیاد بوده که نشانگر بالابودن تمایل پاسخگویان در این زمینه می باشد. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که: سن، میزان مهریه، و نوع جهت گیری دینی بر به اجرا گذاردن مهریه توسط دختران اثرگذار نبود، اما میزان تحصیلات دختران، پایگاه اقتصادی اجتماعی، مدت زمان آشنایی زوجین، نابسامانی در خانواده، میزان تفاهم بین زوجین، انگیزه های مادی دختران و میزان باورهای دینی، بر روی اجرا گذاردن مهریه دختران اثرگذار بوده است.