مقاله بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی و زیرساخت های موثر بر توسعه گردشگری دندان پزشکی در شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۶۸۴ تا ۶۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی و زیرساخت های موثر بر توسعه گردشگری دندان پزشکی در شهر اصفهان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردشگری پزشکی
مقاله دندانپزشکی
مقاله فرهنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کشاورز حمید
جناب آقای / سرکار خانم: جباری فر سیدابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: حسین پور کبری

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در بسیاری از کشورها صنعت جهانگردی به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال زایی، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی است. امروزه گردشگری درمانی و بهداشتی از روبه رشدترین بخش های صنعت گردشگری جهان محسوب می شود. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت عوامل اجتماعی، فرهنگی و زیرساخت های موثر بر توسعه صنعت گردشگری دندانپزشکی انجام گردید.
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی، با ابزار پرسشنامه شامل مشخصات دموگرافیک، مشخصات گردشگران خارجی مراجعه کننده جهت دریافت خدمات درمانی دندانپزشکی، عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، برخی زیرساخت های موجود، هزینه خدمات، و سوالات مربوط به ارائه راهکارهای توسعه گردشگری دندانپزشکی انجام شد. به صورت تصادفی ساده پرسشنامه ها به ۶۲ نفر از دندانپزشکان شهر اصفهان ارائه و توسط آنان تکمیل گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۹ آنالیزهای آمار توصیفی و آزمون t تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: مهمترین عوامل موثر بر توسعه گردشگری دندانپزشکی به ترتیب عبارت بودند از وجود مرکزی جهت ارائه انواع خدمات دندانپزشکی (۴٫۸۱±۰٫۳۹۸)، مناسب بودن هزینه خدمات دندانپزشکی (۴٫۵۶±۰٫۳۱۵)، وجود تبلیغات مناسب و مداوم، توسعه زیرساخت های لازم برای تامین رفاه گردشگران (۴٫۱۴±۰٫۲۴۳) و عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی (۴٫۰۲±۰٫۳۲۴). آزمون t نشان داد بین جنس و میانگین نمره کیفیت زیرساخت ها (p value=0.184)، فاکتورهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی (p value=0.384) و تعرفه ها (p value=0.774) تفاوت معنی داری وجود نداشت.
نتیجه گیری: نتایج حاکی از اهمیت شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و تعرفه ها در بالا رفتن امکان ارائه خدمات دندانپزشکی و افزایش تعداد گردشگران درمانی در حوزه دندانپزشکی بود. می توان گفت شهر اصفهان با وجود جاذبه های فراوان اکوتوریستی و مزیت های رقابتی هزینه و زیرساخت ها جایگاه مناسبی دارد. استفاده از بسته تبلیغاتی در فرودگاه ها و هتل ها می تواند راهکار مناسبی جهت توسعه صنعت گردشگری دندانپزشکی باشد.