مقاله بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی و روانی موثر بر ناسازگاری زناشویی در شوشتر در سال ۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی و روانی موثر بر ناسازگاری زناشویی در شوشتر در سال ۱۳۸۹
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناسازگازی
مقاله ناسازگاری زناشویی
مقاله شوشتر
مقاله عوامل فرهنگی – اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی خیام
جناب آقای / سرکار خانم: ارشاد فرشاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با رویکرد پیمایش به پایان رسیده و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه محقق ساخت و بسته جمع آوری شده است. افراد نمونه نیز باروش نمونه گیری احتمالی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده اند. براساس طبقه بندی، از میان مناطق شهر شوشتر، چند منطقه با روش تصادفی و از هر منطقه نیز چند بلوک مجددا براساس تصادف برگزیده شدند. آنگاه افراد نمونه به صورت تصادفی سیستماتیک با رعایت فاصله منظم بین منازل (فاصله ۵ واحدی) انتخاب و مورد پرسش قرار گرفتند. برای انتخاب حجم نمونه از جدول لین استفاده شده که در سطح اطمینان ۹۵ درصد و ۰٫۰۵ خطای نمونه گیری،۴۵۳ نفر به پرسشنامه جواب دادند. در این پژوهش ۹ فرضیه به آزمون گذاشته شدند که با توجه به آنالیز اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS و رگرسیون دو متغیره و چندمتغیره، مشخص شد که بین متغیرهای مستقل رضایتمندی شغلی و برون گرایی، با ناسازگاری زناشویی (متغیر وابسته) ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین بین میزان نوگرایی، شیوه جامعه پذیری دموکراتیک، میزان تقدیرگرایی، میزان عام گرایی، بهزیستی روانی و میزان تعلق دینی با متغیر وابسته ارتباط معنادار و معکوس مشاهده شده است. در پایان، راهکارهایی برای تقلیل این آسیب اجتماعی در شهرستان شوشتر ارائه شده است.