مقاله بررسی عمل آوری شور و بسته بندی وکیوم بر برخی پارامترهای فساد چربی ماهی کفال طلائی (Liza aurata) در زمان نگهداری در سردخانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۲۵ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسی عمل آوری شور و بسته بندی وکیوم بر برخی پارامترهای فساد چربی ماهی کفال طلائی (Liza aurata) در زمان نگهداری در سردخانه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شورکردن
مقاله liza aurata
مقاله بسته بندی وکیوم
مقاله نگهداری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: هدایتی فرد مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: پورغلام رضا
جناب آقای / سرکار خانم: گازرانی فراهانی شبنم
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی مینو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این مطالعه بررسی اثرات عمل آوری شور و بسته بندی وکیوم (در شرایط خلاء) بر برخی پارامترهای فساد چربی ماهی کفال طلائی (Liza aurata) در طی ۹۰ روز نگهداری در سردخانه (دمای ۴ درجه سانتی گراد) می باشد. آزمایشات جهت بررسی فساد چربی شامل اندازه گیری پر ا کسید (PV) و تیوباربیتوریک اسید (TBA) بود که درفواصل زمانی ۰، ۳۰، ۶۰ و ۹۰ روز انجام شد. نتایج نشان داد میزان PV در طی دوره نگهداری افزایش قابل توجهی داشه است. برای بررسی آماری نتایج از آزمون های Tukey و آنالیز واریانس یکطرفه ANOVA با نرم افزار SPSS استفاده شد. معنی دار بودن نتایج حاصل از هر تیمار با نتایج سایر تیمارها مقایسه ش د. در پارامترهای اندازه گیری شده اختلاف آماری معنادار p<0.05 بین تیمارها دیده شد. نتایج این بررسی نشان داد که فساد چربی به عنوان یکی از پارامترهای فساد شیمیایی در طول دوره نگهداری مهمترین عامل محدود کننده بوده و می توان از عدد پراکسید در تعیین کیفیت این محصول استفاده نمود. با توجه به نتایج حاصل از آزمایشات، بهترین زمان مصرف ماهی کفال طلائی شور در بسته های وکیوم در صورت نگهداری در دمای ۴ درجه سانتی گراد ۳۰ روز اعلام می شود.