مقاله بررسی عملکرد کمی و کیفی کلزا رقم هایولا ۴۰۱ در شرایط سطوح مختلف نیتروژن مصرفی و تراکم بوته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم زراعی از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسی عملکرد کمی و کیفی کلزا رقم هایولا ۴۰۱ در شرایط سطوح مختلف نیتروژن مصرفی و تراکم بوته
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزای پائیزه
مقاله تراکم بوته
مقاله کود نیتروژن
مقاله عملکرد دانه
مقاله درصد روغن دانه و درصد پروتئین دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانشمند علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نیک خواه کوچکسرایی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: گلدوست خورشیدی میثم
جناب آقای / سرکار خانم: مرادپور صغرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی تاثیر سطوح مختلف تراکم بوته و نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی کلزای پائیزه (رقم هایولا ۴۰۱) آزمایشی در سال ۱۳۸۸ به صورت کرت های خردشده نواری، در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در شهرستان ساری انجام شد. تیمارها شامل تراکم بوته در سه سطح شامل ۸۰، ۱۰۰ و ۱۲۰ بوته در مترمربع و نیتروژن در چهار سطح صفر، ۳۴٫۵، ۶۹ و ۱۰۳٫۵ کیلوگرم در هکتار از منبع کودی اوره بودند. تجزیه های آماری نشان داد که سطوح مختلف تراکم بوته اثر معنی داری بر عملکرد دانه، تعداد خورجین در بوته، تعداد ساقه فرعی، قطر ساقه، درصد پروتئین دانه و وزن هزار دانه داشت؛ در حالی که تعداد دانه در خورجین، ارتفاع بوته و درصد روغن تحت تاثیر این تیمار قرار نگرفتند. افزایش سطوح کود نیتروژن اثر افزایشی بر روی همه صفات به غیر از درصد روغن دانه داشت، اما افزایش تراکم بوته باعث کاهش تعداد ساقه فرعی، قطر ساقه و درصد پروتئین دانه گردید. بیشترین میزان عملکرد دانه در تراکم ۱۲۰ بوته در مترمربع و کاربرد حداکثر نیتروژن (۱۰۳٫۵ کیلوگرم در هکتار) با میانگین ۴۰۱۲ کیلوگرم در هکتار بدست آمد.