مقاله بررسی عملکرد کارکنان مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی) از صفحه ۴۵ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسی عملکرد کارکنان مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم فتاح
جناب آقای / سرکار خانم: قائدمحمدی محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: دوکانه ای فرد فریده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی عملکرد کارکنان مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامی است. جامعه آماری این پژوهش را تمام کارکنان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل می دهند. با روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای و طبقه بندی تعداد ۱۰۹۶ نفر از کارکنان واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شدند. ابزار سنجش عبارت از پرسش نامه محقق ساخته ۴۸ سوالی است که بر اساس مدل “اچیو” هرسی و گلد اسمیت ساخته شده است که بر روی کارکنان اجرا شد. نتایج تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون پیگردی LSD نشان داد که: بین میانگین نمره عملکرد به تفکیک منطقه های دانشگاه آزاد اسلامی تفاوت وجود دارد و میانگین نمره عملکرد به تفکیک منطقه های دانشگاه آزاد اسلامی نشان داد که از ۱۷ منطقه مورد مطالعه، مناطق ۶ و ۷ و ۵ و ۱۲ در مقام قیاس با سایر مناطق از بیشترین میانگین نمره عملکرد برخوردارند.