مقاله بررسی عملکرد و رتبه بندی شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری برمبنای مدل ارزیابی مرتون هنریکسن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش های تجربی حسابداری از صفحه ۸۳ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: بررسی عملکرد و رتبه بندی شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری برمبنای مدل ارزیابی مرتون هنریکسن
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی عملکرد
مقاله زمان سنجی
مقاله تخصیص
مقاله انتخاب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاری وردی یداله
جناب آقای / سرکار خانم: فرجی ارمکی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: داغانی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حیدرپور فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش عملکرد شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری در طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ با استفاده از مدل زمان سنجی مرتون هنریکسن، بر مبنای مهارت های تخصیص مناسب منابع بازار و حسن انتخاب سهام ارزیابی شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد مدیران صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری مهارت مناسبی در زمان سنجی در طی دوره پژوهش نداشته اند. صندوق های سرمایه گذاری، نسبت به بازار عملکرد مناسبی داشته اند و در مورد شرکت های سرمایه گذاری این موضوع مصداق نداشته است. بخش دیگر پژوهش به رتبه بندی، شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری، بر اساس مدل های مرتون هنریکسن و جنسن، پرداخته است. درمورد صندوق های سرمایه گذاری، بین رتبه بندی دو مدل فوق تفاوت معناداری وجود دارد، در صورتی که در رابطه با شرکت های سرمایه گذاری، بین رتبه بندی برمبنای دو مدل فوق، تفاوت معناداری وجود ندارد.