مقاله بررسی عملکرد و درصد روغن دانه در ارقام و لاین های مختلف گلرنگ بهاره (.Carthamus tinctorious L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۵ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۳۹ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسی عملکرد و درصد روغن دانه در ارقام و لاین های مختلف گلرنگ بهاره (.Carthamus tinctorious L)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلرنگ
مقاله روغن
مقاله بیوماس
مقاله شاخص برداشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدی قربان
جناب آقای / سرکار خانم: درویش فرخ
جناب آقای / سرکار خانم: پازکی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: توحیدی مقدم حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی عملکرد روغن و درصد روغن دانه ارقام گلرنگ بهاره آزمایشی با استفاده از ۷ رقم و لاین گلرنگ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزارع تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج در سال  1382به اجرا درآمد. در این تحقیق صفات مهم زراعی نظیر: عملکرد دانه در بوته، عملکرد دانه در کرت، تعداد غوزه در بوته، تعداد دانه درغوزه، ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، تعداد شاخه فرعی و میزان روغن دانه اندازه گیری و ثبت گردید. بالاترین میزان عملکرد روغن درکرت با ۲۶۸٫۷۵ kg/ha از لاین جدید و پیشرفته I.L.111 (لاین بهاره مقاوم به سرما) بدست آمد. مطالعه و بررسی همبستگی بین صفات ارقام مورد بررسی نشان داد که عملکرد دانه در بوته رابطه مثبت و معنی داری با عملکرد دانه درکرت با بیوماس و شاخص برداشت، و عملکرد دانه در بوته با عملکرد روغن بوته و بین عملکرد دانه در کرت با بیوماس و شاخص برداشت، و عملکرد دانه در بوته با عملکرد روغن بوته و بین عملکرد دانه درکرت با عملکرد روغن کرت مشاهده گردید. به عنوان یک نتیجه گیری کلی می توان لاین جدید I.L.111 را به عنوان یک رقم مناسب بهاره برای منطقه کرج و سایر مناطق مشابه توصیه نمود.