مقاله بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های مختلف چغندرقند تحت شرایط تنش خشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های مختلف چغندرقند تحت شرایط تنش خشکی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چغندرقند
مقاله تنش خشکی
مقاله ژنوتیپ
مقاله عملکرد ریشه
مقاله عیار قند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عروج نیا سهیل
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: فتح اله طالقانی داریوش
جناب آقای / سرکار خانم: صفری دولت آباد سعید
جناب آقای / سرکار خانم: پازکی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: معاونی پیام
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: فرشیدی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی بر روی ژنوتیپ های مختلف چغندرقند آزمایشی در ایستگاه تحقیقاتی مرحوم مهندس مطهری موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند واقع در کمال شهر کرجوبه صورت اسپلیت پلاتو طرح پایهبلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار انجام گردید. کرت های اصلی تیمارهای آبیاری با دو سطح شامل آبیاری نرمال و آبیاری پس از ۱۸۰ میلیمتر تبخیر از سطح تشتک تبخیر کلاس A و کرت های فرعی ۱۵ ژنوتیپ مختلف چغندرقند را تشکیل دادند. صفات مورد ارزیابی شامل عملکرد ریشه، عملکرد قند ناخالص، عملکرد قند خالص، درصد قند، سدیم، پتاسیم، نیتروژن مضره، قلیائیت، درصد قند خالص، ضریب استحصال شکر و درصد قند ملاس بود. نتایج نشان داد که بین سطوح مختلف آبیاری و ژنوتیپ های مختلف چغندرقند از نظر صفات مورد اندازه گیری اختلاف معنی داری وجود داشت. از نظر عملکرد ریشه بین سطوح مختلف آبیاری، در شرایط نرمال افزایش عملکرد ۳۵٫۱ درصدی نسبت به شرایط تنش مشاهده شد. بین ژنوتیپ های مختلف چغندرقند نیز در عملکرد ریشه تفاوت معنی دار مشاهده شد. بین بیشترین عملکرد ریشه (رقم ۴) و کمترین عملکرد ریشه (رقم ۵) اختلاف عملکردی معادل ۵۶٫۳۷ درصد مشاهده شد. بین ارقام مختلف نسبت به عملکرد قند خالص تفاوت معنی دار مشاهده شد به طوریکه بیشترین عملکرد قند خالص در رقم ۱۱ و کمترین آن در رقم ۵ مشاهده گردید.