مقاله بررسی عملکرد و اجزای عملکرد بلال ذرت رقم S.C704 تحت تاثیر زمان و سطوح مختلف محلول پاشی کلات روی در شهرستان خاتم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۱۷ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسی عملکرد و اجزای عملکرد بلال ذرت رقم S.C704 تحت تاثیر زمان و سطوح مختلف محلول پاشی کلات روی در شهرستان خاتم
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت دانه ای (Zea mayse)
مقاله کلات روی
مقاله زمان
مقاله غلظت
مقاله محلول پاشی
مقاله اجزای عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان هراتی روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: مروتی ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: آبادی خواه ده علی دانیال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر زمان های مختلف محلول پاشی و غلظت های مختلف کود کلات روی بر ذرت دانه ای رقم ۷۰۴ Zea mayse آزمایشی به صورت اسپیلت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در شهرستان خاتم انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل زمان های محلول پاشی در سه زمان ۵-۸=T1 برگی، ۵-۸=T2 برگی + ظهور گل تاجی، ۵-۸=T3 برگی + ظهور گل تاجی + خمیری شدن دانه در کرت های اصلی و غلظت های مختلف کلات روی در سه سطح (C1=بدون مصرف کلات روی (شاهد)،C2 =محلول پاشی ۰٫۵ کیلوگرم کلات روی در هکتار، C3=محلول پاشی ۱ کیلوگرم کلات روی در هکتار) در کرت های فرعی بودند. صفات اندازه گیری شده شامل وزن بلال، تعداد دانه در بلال، تعداد ردیف در بلال، وزن چوب، طول بلال، وزن هزاردانه و عملکرد دانه بودند. نتایج نشان داد که تیمارهای زمان محلول پاشی و سطوح کودی مورد مطالعه بر صفاتی مانند عملکرد، تعداد دانه، وزن هزاردانه، وزن چوب، اختلاف معنی داری داشت امام طول بلال، وزن بلال، تعداد ردیف تحت تاثیر تیمارهای مورد تحقیق قرار نگرفت اثرات متقابل تیمارهای سطوح کودی و زمان محلول پاشی نشان می دهد که بالاترین وزن هزاردانه (۳۷۳٫۳ گرم) در تیمار کوی ۱ کیلوگرم کلات روی و تیمار زمان محلول پاشی (۵-۸=T3 برگی + ظهور گل تاجی + خمیری شدن دانه) دارد. نتایج نشان دادکه محلول پاشی ۱ کیلوگرم کلات روی باعث افزایش معنی دار صفات عملکرد دانه، تعداد دانه در بلال شد. بالاترین میانگین تعداد دانه در بلال و عملکرد در زمان محلول پاشی  5-8=T3برگی + ظهورگل تاجی + خمیری شدن دانه به دست آمد. بیشترین عملکرد در اثر مصرف ۱ کیلوگرم کلات روی در هکتار در زمان  5-8=T3برگی + ظهور گل تاجی + خمیری شدن دانه به دست آمد.