مقاله بررسی عملکرد ضدمیکروبی و فیزیکی فیلم خوراکی بر پایه ایزوله پروتئین نخود حاوی اسانس آویشن به روش سطح پاسخ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران از صفحه ۹۳ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: بررسی عملکرد ضدمیکروبی و فیزیکی فیلم خوراکی بر پایه ایزوله پروتئین نخود حاوی اسانس آویشن به روش سطح پاسخ
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسانس آویشن
مقاله پروتئین نخود
مقاله فیلم ضدمیکروبی
مقاله ویژگی های فیزیکی شیمیایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشکانی سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوی سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: پورفلاح زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سال هاست که استفاده از پلیمرهای طبیعی به خصوص پروتئین و اسانس های گیاهی در تهیه فیلم های خوراکی مورد توجه بوده است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تولید فیلم خوراکی بر پایه ایزوله پروتئین نخود و تعیین اثر غلظت پروتئین نخود، گلیسرول و اسانس آویشن بر ویژگی های ضدمیکروبی، نفوذپذیری نسبت به بخار آب و حلالیت فیلم خوراکی بود.
مواد و روشها: ابتدا از پودر نخود، واریته فیلیپ به روش ترسیب نقطه ایزوالکتریک پروتئین استخراج و سپس در محدوده ۴ تا ۱۰ گرم پروتئین، گلیسرول به عنوان نرم کننده در غلظت هایی بین ۴۰ تا ۶۰ درصد و اسانس آویشن در غلظت هایی بین صفر تا ۱ درصد، فیلم خوراکی تهیه شد. آزمون ضدمیکروبی فیلم خوراکی حاصل روی دو باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی، نفوذپذیری نسبت به بخار آب و حلالیت روی فیلم با استفاده از روش سطح پاسخ بررسی شد.
یافته ها: اسانس آویشن اثر معنی داری بر کاهش رشد این دو میکروارگانیسم و کاهش میزان حلالیت و نفوذپذیری نسبت به بخار آب داشت (p<0.01). با افزایش غلظت پروتئین، نفوذپذیری به طور معنی داری افزایش و حلالیت کاهش یافت. افزایش گلیسرول نیز باعث افزایش نفوذپذیری و حلالیت شد (p<0.01).
نتیجه گیری: در این تحقیق مشخص شد که پروتئین نخود قابلیت تشکیل فیلم را دارد. هم چنین، بهینه سازی فرمولاسیون نهایی نشان داد که برای داشتن حداکثر عملکرد ضدمیکروبی فیلم خوراکی، حداقل نفوذ بخار آب و حداکثر حلالیت باید از ۴ گرم پروتئین نخود، ۴۴٫۴% گلیسرول و ۱% اسانس استفاده کرد.