مقاله بررسی عملکرد دندانپزشکان عمومی در رعایت اصول انتخاب رنگ پرسلن، شیراز، ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در علوم پزشکی صدرا از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسی عملکرد دندانپزشکان عمومی در رعایت اصول انتخاب رنگ پرسلن، شیراز، ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرسلن
مقاله اصول
مقاله انتخاب رنگ
مقاله دندانپزشکان عمومی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صبوری سیدامیرعباس
جناب آقای / سرکار خانم: رازقی امین
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: قدرتی پریسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: انتخاب صحیح رنگ پرسلن در دندانپزشکی اهمیت زیادی دارد. اصول مشخصی جهت انتخاب صحیح رنگ پرسلن وجود دارد، اما میزان رعایت این اصول توسط دندانپزشکان عمومی مشخص نیست. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان رعایت اصول انتخاب رنگ توسط دندانپزشکان عمومی شهر شیراز در سال ۱۳۹۱ صورت گرفت.
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی با مشارکت ۸۲ نفر از دندانپزشکان عمومی شهر شیراز، صورت گرفت. در این پژوهش، در حالی که دندانپزشکان انتخاب رنگ می کردند، میزان رعایت اصول انتخاب رنگ (زاویه دید، حالت چشم و فاصله) مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: هیچ کدام از دندانپزشکان از سیستم تجاری روشنایی استفاده نمی کردند و %۵۲٫۴ از روشنایی روز استفاده می کردند.%۵۳٫۴ حالت چشم مناسب داشتند، %۵۷٫۳ زاویه دید مناسب داشتند و %۶۹٫۵ فاصله مناسب را رعایت می کردند. یافته ها همچنین نشان داد که بین انتخاب صحیح رنگ و تجربه کاری ارتباط وجود داشت (P=0.03).
بحث و نتیجه گیری: حدود نیمی از دندانپزشکان اصول انتخاب رنگ را رعایت نمی کردند. پیشنهاد می شود رعایت اصول صحیح انتخاب رنگ مورد توجه دندانپزشکان قرار گیرد. انجام مطالعات بیشتر در زمینه علت عدم رعایت اصول در مطالعات آتی پیشنهاد می گردد.