مقاله بررسی عملکرد دانه و برخی صفات مهم زراعی در ژنوتیپ های گندم نان بهاره در شرایط تنش خشکی انتهایی و بدون تنش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۱۷۵ تا ۱۹۳ منتشر شده است.
نام: بررسی عملکرد دانه و برخی صفات مهم زراعی در ژنوتیپ های گندم نان بهاره در شرایط تنش خشکی انتهایی و بدون تنش
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم نان
مقاله عملکرد دانه
مقاله اجزای عملکرد
مقاله تجزیه به عامل ها
مقاله تجزیه کلاستر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عظیمی مونا
جناب آقای / سرکار خانم: خدارحمی منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: جلال کمالی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی و گروهبندی ژنوتیپ های گندم نان بهاره، بر اساس عملکرد دانه و خصوصیات مهم زراعی، در شرایط تنش خشکی انتهایی و بدون تنش، ۵۰ ژنوتیپ گندم نان در قالب طرح آلفا لاتیس با ۲ تکرار در سال زراعی ۱۳۸۹ – ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در کرج کشت شدند. صفات اندازه گیری شده شامل رسیدگی کامل، رسیدگی فیزیولوژیک، روز تا گرده افشانی، روز تا سنبله دهی، سرعت پر شدن دانه، طول دوره پرشدن دانه، ارتفاع بوته، طول دومین میانگره، طول بیرون آمدگی پدانکل، طول پدانکل، طول سنبله، وزن دانه یک سنبله، تعداد دانه در سنبله، شاخص برداشت، وزن هزاردانه، تعداد سنبله در مترمربع، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه بود. تجزیه واریانس در شرایط تنش خشکی انتهایی و بدون تنش نشان داد در بین اکثر صفات در سطح احتمال ۱% تفاوت معنی داری وجود دارد. تجزیه به عامل ها بر اساس روش تجزیه به مولفه های اصلی و چرخش وریماکس نشان داد که شش عامل اول روی هم رفته ۷۴٫۹۶ درصد از تغییرات متغیرهای مورد بررسی در آزمایش تنش خشکی و ۷۷٫۰۳ درصد از کل تنوع داده ها را در آزمایش نرمال توجیه می کنند. در شرایط تنش خشکی محاسبه ضرایب همبستگی ساده بیانگر این بود که بیشترین ضریب همبستگی مثبت و معنی دار با عملکرد دانه مربوط به صفت عملکرد بیولوژیک و در آزمایش بدون تنش مربوط به صفت تعداد سنبله در مترمربع بوده است. همچنین تجزیه کلاستر بر اساس روش UPGMA جهت گروهبندی ژنوتیپ ها استفاده گردید و نتایج منتج از این تجزیه در آزمایش تنش خشکی و بدون تنش به ترتیب ژنوتیپ ها را به ۵ و ۴ گروه تقسیم کرد.