مقاله بررسی عملکرد دانه آفتابگردان و ذرت در نسبت های مختلف کشت مخلوط که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم زراعی از صفحه ۵۳ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسی عملکرد دانه آفتابگردان و ذرت در نسبت های مختلف کشت مخلوط
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابگردان
مقاله ذرت
مقاله عملکرد دانه
مقاله کشت مخلوط و نسبت برابری زمین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبرزادگان زائر
جناب آقای / سرکار خانم: رضادوست ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: آقازاده قولکی رستم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کشت مخلوط دو یا چند گیاه، یک جامعه گیاهی را به وجود می آورند که ممکن است از منابع محدود مورد نیاز بهتر استفاده نمایند و در نتیجه کمیت و کیفیت محصول بهبود پیدا می کند. به منظور بررسی عملکرد دانه آفتابگردان و ذرت در نسبت های مختلف کشت مخلوط، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی طی سال ۱۳۸۸ با چهار تکرار در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان خوی اجرا گردید که تیمارهای مورد آزمایش عبارت بودند از m1 (کشت خالص آفتابگردان)، m2 (کشت مخلوط ۵۰ درصد آفتابگردان + ۵۰ درصد ذرت)، m3 (کشت مخلوط ۲۵ درصد آفتابگردان + ۷۵ درصد ذرت)،  m4(کشت مخلوط ۷۵ درصد آفتابگردان + ۲۵ درصد ذرت) و m5 (کشت خالص ذرت). نتایج پژوهش نشان داد که در آفتابگردان و ذرت عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک به طور معنی داری تحت تاثیر نسبت های مختلف کشت مخلوط قرار گرفتند، ارتفاع بوته هر دو گیاه تحت تاثیر هیچ یک از نسبت های مختلف کشت مخلوط قرار نگرفت. بالاترین عملکرد کشت مخلوط هر دو گیاه مربوط به تیمار m3 (کشت مخلوط ۲۵ درصد آفتابگردان + ۷۵ درصد ذرت) بود. آفتابگردان در کشت مخلوط با نسبت ۷۵ درصد ذرت و ۲۵ درصد آفتابگردان، ۱۰٫۶ درصد افزایش عملکرد و ذرت در همان نسبت کاشت، ۲۳ درصد کاهش عملکرد نسبت به کشت خالص داشتند. هم چنین جهت ارزیابی کشت مخلوط، شاخص نسبت برابری زمین محاسبه گردید و بالاترین میزان آن ۲٫۱ به تیمار m3 (کشت مخلوط ۲۵ درصد آفتابگردان + ۷۵ درصد ذرت) تعلق داشت.