مقاله بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم یابی مقیاس کیفیت زندگی در معلمان شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات روانشناختی از صفحه ۵۵ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم یابی مقیاس کیفیت زندگی در معلمان شهر تهران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی
مقاله عملی بودن
مقاله اعتبار
مقاله روایی و نرم یابی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هومن حیدرعلی
جناب آقای / سرکار خانم: وطن خواه حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری تانیا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم یابی مقیاس کیفیت زندگی (هومن، ۱۳۸۰) می پردازد. بدین منظور یک گروه نمونه با حجم ۵۰۹ نفر از طریق نمونه برداری تصادفی انتخاب و به پرسشنامه مذکور که شامل ۸۴ سوال است پاسخ دادند. ضریب اعتبار مقیاس از طریق فرمول کلی آلفای کرونباخ ۰٫۸۴۸ بدست آمد. برای بررسی روایی سازه از روش تحلیل مولفه های اصلی و شیوه چرخش آبلیمین استفاده شد. نتایج منجر به استخراج دوازده عامل گردید که روی هم ۵۵٫۰۲ درصد کل واریانس متغیرها را تبیین می کند. این دوازده عامل شامل روابط گسترده خانوادگی، توانمندی های علمی، ویژگی های شغلی، مشکلات در تصمیم گیری، رفاه مادی، فعالیتهای روزانه، توانایی برنامه ریزی، توانایی رشد شخصی، روابط اجتماعی، انتقادناپذیری، رفتار خلاق و رفاه جسمانی است. روایی همزمان از طریق همبستگی بین عاملهای مقیاس کیفیت زندگی و آزمون آزمون سلامت روان (GHQ) روی یک گروه ۱۲۷ نفری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که همبستگی عاملهای ۴ (مشکلات در تصمیم گیری)، ۷ (توانایی برنامه ریزی)، ۸ (توانایی رشد شخصی) و کل پرسشنامه با سلامت روان در سطح ۰٫۰۱ معنادار است.