مقاله بررسی علل کسورات سازمان های بیمه گر از اسناد حق العلاج بیماران در یکی از بیمارستان های ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت) از صفحه ۱۷ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسی علل کسورات سازمان های بیمه گر از اسناد حق العلاج بیماران در یکی از بیمارستان های ایران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازمان بیمه گر
مقاله درآمد اختصاصی
مقاله کسورات
مقاله بیمارستان
مقاله اسناد پزشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقری حسن
جناب آقای / سرکار خانم: امیری محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کاهش کسورات ازسازمان های بیمه گر نقش مهمی در تامین منابع مورد نیاز جهت ارائه خدمات مطلوب به بیماران دارد. مطالعه با هدف تعیین علل کسورات سازمان های بیمه گر از اسناد پزشکی بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود انجام شد.
روش پژوهش: این مطالعه از نوع پژوهش های کاربردی است که بصورت مقطعی در سال ۱۳۹۰ انجام شد. داده های مورد نیاز توسط فرم جمع آوری داده ها مشتمل بر ۵ سوال عمومی و ۳۷ سوال اختصاصی در زمینه علل کسورات و با مراجعه مستقیم پرسشگران به سازمان های بیمه گر طرف قرارداد تکمیل شد.داده ها وارد نرم افزار SPSS شده و با آزمون های آنالیز واریانس یکطرفه و پیرسون تحلیل گردید و نتایج بصورت جداول توزیع فراوانی نمایش داده شد.
یافته ها: بیشترین درصدکسورات مربوط به نیروهای مسلح با ۶٫۲۴% و کمترین مربوط به شرکت ذغال سنگ البرزشرقی با ۰٫۳۳% بود. کمترین علل کسورات مربوط به گروه ویزیت پزشکان در نسخ سرپائی با ۲٫۰۹% بود. با توجه به گروه های مشخص شده کسورات ویزیت پزشکان در نسخ سرپائی سازمان تامین اجتماعی با ۱۶۴٫۱۸% بیشترین و خدمات درمانی با ۲۱٫۹۴% در رتبه بعدی قرار گرفت. علت اصلی کسور اسناد بیمه ای به ترتیب مربوط به عدم پذیرش تخت روز و خدمات پرستاری و سپس بالا بودن آمار سزارین به زایمان طبیعی بود. بین مبلغ کسورات با ماه های سال رابطه معنی داری مشاهده نگردید. ولی بین مبلغ کسورات و نوع سازمان بیمه گر و تعداد اسناد ارسالی بستری رابطه معنی داری مشاهده گردید (P£۰٫۰۵).
نتیجه گیری: برگزاری جلسات آموزشی برای متخصصین، مسوولین بخش ها و متصدیان امور اسناد پزشکی، تعامل بیشتر با سازمان های بیمه گر و هم چنین استفاده از سیستم های مدیریت اطلاعات بیمارستانی می ت واند نقش مهمی در کاهش کسورات ایفا نماید.