مقاله بررسی علل ناسازگاری و طلاق در خانواده های شهرستان ایذه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در جامعه پژوهی فرهنگی از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسی علل ناسازگاری و طلاق در خانواده های شهرستان ایذه
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناسازگاری
مقاله زوج های جوان
مقاله زوج های سالخورده
مقاله ناهمسان همسری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهولی کیامرث
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی فر سلطانمراد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش بررسی علل ناسازگاری و طلاق در خانواده های شهرستان ایذه در سال ۱۳۸۸ موضوع و هدف اصلی تحقیق قرار گرفت تا همبستگی و رابطه بین متغیرهای مستقل با ناسازگاری و طلاق زوج ها در قالب فرضیات بررسی شود. یافته های تحقیق نشان داد از کل نمونه مورد بررسی ۴۳ درصد ۲۰- ۳۰ سال داشتند و ۸۳٫۳ درصد ساکن شهرستان ایذه بودند. زوج های جوان، که کمتر از پنج سال از ازدواج آن ها گذشته بود، ۵۴٫۷ درصد از نمونه را شامل می شدند که ۵۳ درصد هیچ گونه نسبت فامیلی با هم نداشتند، ۵۰ درصد دوران آشنایی بسیار کوتاه، با همسر خود قبل از ازدواج، داشته اند، ۸۰٫۷ درصد هیچ یک از اعمال دینی را انجام نمی دادند، در ۶۷٫۵ درصد عشق و علاقه اولیه در زمان ازدواج فروکش کرده بود، ۶۰٫۲ درصد فرزند نداشتند و ۵۱٫۸ درصد مدعی رابطه نامشروع یا علاقه مندی همسرشان به دیگری شدند. در زوج های با سابقه ازدواج بیشتر از ۲۰ سال، که ۱۸ درصد کل نمونه بودند، ۷۷٫۷ درصد اعلام کردند فرزندان بزرگسال آن ها جانب همسرشان را گرفته اند و باعث اختلاف آن ها شده اند. آزمون همبستگی پیرسون بین فرضیات نشان داد که بین ناهمسان همسری و دخالت والدین در خانواده های جوان و تازه تشکیل شده و همراهی و حمایت فرزندان از یکی از والدین در خانواده های با سابقه ازدواج بیشتر از ۲۰ سال و مسائل اقتصادی، ناتوانی های جسمی و جنسی یکی از زوج ها با عوامل احساسی و ذهنیت منفی یکی از زوج ها، پرخاشگری و خشونت زوج ها و آرمان گرایی زوج ها و ناسازگاری زن و شوهر در خانواده در نمونه مورد بررسی با p<0.05 رابطه معنا دار داشت و تمام فرضیات تایید شدند.