مقاله بررسی علل فرهنگی نابهنجاری های رفتاری زنان زندانی تبریز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۶۵ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: بررسی علل فرهنگی نابهنجاری های رفتاری زنان زندانی تبریز
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نابهنجاری رفتاری زنان
مقاله عوامل فرهنگی زنان زندانی
مقاله زنان شهر تبریز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقوی نعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: علمی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی فر سولماز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش عوامل فرهنگی در گرایش به نابهنجاری های رفتاری زنان زندان شهر تبریز در سال ۱۳۸۸ انجام گرفت. مطالعه حاضر با بهره گیری از نظریه های کنترل یادگیری اجتماعی، تقلید گابریل تارد، ساخت اجتماعی و آنومی مرتون، همنشینی افتراقی، پیوند افتراقی، خرده فرهنگی کوهن، بی سازمانی اجتماعی تدوین شده است. روش پژوهش حاضر به صورت پیمایشی و از نوع علی- مقایسه ای است. جامعه آماری شامل کلیه زنان زندانی در شهر تبریز و زنان عادی شهر تبریز است. حجم نمونه ۵۰ نفر از زنان زندانی در شهر تبریز و ۵۰ نفر از زنان عادی شهر تبریز و شیوه نمونه گیری، نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. اعتبار پرسشنامه از طریق اعتبار محتوایی تعیین گردید و جهت سنجش پایایی پرسشنامه نیز از تکنیک آلفای کرون باخ استفاده شد که برای همه متغیرها بالای ۰٫۷ به دست آمد وبدین ترتیب پرسشنامه دارای اعتبار و پایایی قابل قبولی می باشد. بر اساس چارچوب نظری مورد استفاده و نتایج به دست آمده از آزمون خی دو برای سطح تحصیلات و آزمون t-test مستقل برای سایر فرضیه ها؛ بین سطح تحصیلات، نوع برنامه های رسانه ها و میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی داخلی زنان زندانی و عادی تفاوت وجود دارد. ولی بین نحوه اوقات فراغت زنان زندانی و عادی تفاوتی وجود ندارد. در واقع؛ از بین عوامل فرهنگی تاثیرگذار در گرایش به رفتارهای نابهنجارانه زنان زندان تبریز، پایین بودن سطح تحصیلات، عدم استفاده از برنامه های آموزشی و در کل پایین بودن استفاده از برنامه ها و وسایل ارتباط جمعی داخلی و دولتی در گرایش به نابهنجاری های رفتاری نقش به سزایی داشته اند.