مقاله بررسی علل عدم اثربخشی پاداش ها در پرسنل پرستاری: مطالعه موردی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مدیریت پرستاری از صفحه ۱۸ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسی علل عدم اثربخشی پاداش ها در پرسنل پرستاری: مطالعه موردی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرستاران
مقاله پاداش های درونی و بیرونی
مقاله مدیریت پاداش ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: ونکی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: معماریان ربابه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نظام های پاداش در سازمان ها از نظر جلب رضایت کارکنان و هم از نظر اثربخشی سازمان حائز اهمیت فراوان است. بنابراین درک مدیران از استفاده مناسب و طراحی برنامه های اثربخش پاداش ضروری است.
هدف: تعیین علل عدم اثر بخشی پاداش ها در پرسنل پرستاری از دیدگاه خودشان و سرپرستاران آنها هدف مطالعه حاضر است.
مواد و روش ها: یک مطالعه موردی در یکی از بیمارستان های آموزشی شهر زنجان، در سال ۱۳۹۰ انجام شد که در آن ۹سرپرستار و ۳۳ پرستار شاغل در ۵ بخش بستری شرکت داشتند. ابزارهای مورد استفاده شامل: ۱ پرسشنامه بررسی علل اثر بخشی پاداش ها از دیدگاه پرستاران، شامل ۲۴ گویه در ۷ بعد مدیریت پاداش بر اساس مقیاس لیکرت و ۲ پرسشنامه تجربه پاداش ها، شامل ۱۷ گویه در دو بعد پاداش های درونی و بیرونی با مقیاس بلی و خیر بوده است. روایی ابزارها از نظر صوری و محتوایی سنجیده شده و ضریب آلفای کرونباخ هر دو ابزار بالای ۰٫۷ بود. مصاحبه با سرپرستاران در زمینه نحوه پاداش دهی نیز انجام شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS 17 و آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) استفاده شد. یافته های حاصل از مصاحبه حاصل تجزیه و تحلیل کیفی است.