مقاله بررسی علل عدم اثربخشی پاداش ها برای پرستاران: یک مطالعه موردی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مدیریت پرستاری از صفحه ۴۶ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسی علل عدم اثربخشی پاداش ها برای پرستاران: یک مطالعه موردی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثربخشی پاداش
مقاله مدیریت پاداش
مقاله پاداش های درونی و بیرونی
مقاله پرستاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: ونکی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: معماریان ربابه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نظام های پاداش در سازمان ها، هم از نظر جلب رضایت کارکنان و هم از نظر اثربخشی سازمان حائز اهمیت فراوانی است، بنابراین درک مدیران از استفاده مناسب و طراحی برنامه های پاداش دهی اثربخش ضروری است.
هدف: بررسی علل عدم اثر بخشی پاداش ها برای پرستاران هدف مطالعه حاضر است.
مواد و روش ها: این یک مطالعه موردی است که بر روی تمامی پرسنل، ۹ سرپرستار و ۳۳ پرستار شاغل در ۵ بخش بستری (غیر سرپایی) یکی از بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال ۱۳۹۰ انجام شد. ابزارهای مورد استفاده شامل: ۱٫ پرسشنامه بررسی علل اثربخشی پاداش ها در هفت بعد مدیریت پاداش بر اساس مقیاس لیکرت و ۲٫ پرسشنامه تجربه پاداش ها، در دو بعد پاداش های درونی و بیرونی با مقیاس بلی و خیر از دیدگاه پرستاران بوده است. روایی ابزارها از نظر صوری و محتوایی سنجیده شده و پایایی ابزار با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ هر دو ابزار بالای ۷۰% به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار ۱۷ SPSSو آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) استفاده شد. همچنین مصاحبه نیز با سرپرستاران در زمینه نحوه پاداش دهی انجام شد که یافته های آن مورد تحلیل کمی قرار گرفت.
یافته ها: یافته ها نشان دادند پاداش ها از اثربخشی لازم برخوردار نبوده اند. بیشترین علل عدم اثربخشی از دیدگاه پرستاران به ترتیب شامل عدم کفایت پاداش ها، استفاده نکردن از نظرات پرستاران در نحوه پاداش دهی، دقیق نبودن معیارهای پاداش دهی، عدم اعطای پاداش با ارزش در دفعات مکرر، هر یک با (۹۷%)، در نظر نگرفتن پاداش های متنوع، توزیع غیرمنصفانه پاداش ها نیز هر یک با (۹۴%)، عدم برقراری رابطه مناسب میان عملکرد مطلوب و پاداش ها (۷۸٫۸%) و عدم وجود توازن مناسب میان تجربه پاداش های درونی و بیرونی بوده است. همچنین از دیدگاه سرپرستاران، نبود ابزار مناسب جهت ارزشیابی عملکرد و خط مشی های پاداش، علل عدم اثربخشی عنوان شده است.
نتیجه گیری: مدیران پرستاری می توانند راهبردهایی جهت رفع عوامل بازدارنده شناسایی شده بر اثر بخشی پاداش ها به کار گیرند.