مقاله بررسی علل بارداری ناخواسته در مصرف کنندگان قرص های پیشگیری از بارداری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم فروردین ۱۳۹۳ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسی علل بارداری ناخواسته در مصرف کنندگان قرص های پیشگیری از بارداری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارداری ناخواسته
مقاله شکست
مقاله قرص های پیشگیری از بارداری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابدیان زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: درمحمدی ملیحه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اگرچه میزان شکست قرص های پیشگیری از بارداری ۳-۲ درصد می باشد، ولی در طول یک سال استفاده، ۷ درصد زنان شکست در این روش را تجربه می کنند و از آنجایی که بین ۱۷٫۲-۹ درصد زنان سنین باروری در مشهد از قرص های پیشگیری از بارداری جهت جلوگیری از بارداری استفاده می کنند، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین علل بارداری ناخواسته در مصرف کنندگان قرص های پیشگیری از بارداری انجام شد.
روش کار: این مطالعه مورد- شاهدی در سال ۱۳۸۷ بر روی ۷۲ زن که به واحد بهداشت خانواده مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد مراجعه کرده بودند، انجام شد. با استفاده از دفتر تنظیم خانواده، لیست اسامی مصرف کنندگان قرص های پیشگیری از بارداری در طی سال ۱۳۸۷ تهیه و در صورت واجد شرایط بودن، افراد به عنوان واحد پژوهش در نظر گرفته شدند. جهت گردآوری داده ها از فرم های مصاحبه استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه ۱۴٫۵) و آزمون های تی تست، کای دو، تست دقیق فیشر و من ویتنی و با ضریب اطمینان ۹۵% انجام گرفت.
یافته ها: دو گروه از نظر مشخصات فردی و سایر متغیرهای مداخله گر اختلاف آماری معنی داری نداشتند (p>0.05). دو گروه از نظر مصرف منظم قرص ها اختلاف آماری معنی داری داشتند (p<0.001). شایعترین علت مصرف نامنظم قرص ها در گروه بارداری ناخواسته، فراموشی قرص ها (۶۳٫۳%) بود. دو گروه از نظر آگاهی از دستورالعمل فراموشی قرص ها (۰٫۰۲۴=p) و همچنین از نظر مصرف همزمان آنتی بیوتیک اختلاف آماری معنی داری داشتند (۰٫۰۳۳=p)؛ به طوری که ۱۴ نفر (۳۸٫۹%) از گروه بارداری ناخواسته و ۶ نفر (۱۶٫۷%) از گروه غیر باردار، به طور همزمان با مصرف قرص های پیشگیری از بارداری، آنتی بیوتیک مصرف می کردند.
نتیجه گیری: شایع ترین علت شکست قرص های پیشگیری از بارداری مربوط به مصرف نامنظم و مصرف همزمان آنتی بیوتیک و فراموشی قرص ها می باشد.