مقاله بررسی علل، شاخصهای زمانی و نتایج ماموریتهای اورژانسهای پیش بیمارستانی کودکان در مراکز فوریتهای پزشکی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی دزفول در سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در علوم پزشکی صدرا از صفحه ۲۸۹ تا ۲۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسی علل، شاخصهای زمانی و نتایج ماموریتهای اورژانسهای پیش بیمارستانی کودکان در مراکز فوریتهای پزشکی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی دزفول در سال ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمان
مقاله مراقبت اورژانس پیش بیمارستانی
مقاله کودکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقابابائیان حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جمال پور محسن
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: قنواتی سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: رسولی سهیلا
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی عراقی نیلوفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: یکی از پر استرس ترین ماموریت های خدمات درمانی اورژانس پیش بیمارستانی، برخورد با آسیب های نوزادان، شیرخواران و کودکان می باشد. از این رو این مطالعه با هدف بررسی علل و شاخص های زمانی و مکانی اورژانس های پیش بیمارستانی کودکان انجام شد.
مواد و روش: در مطالعه توصیفی و مقطعی کلیه ماموریت های اورژانس پیش بیمارستانی اطفال که در سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۱ برای کودکان سنین کمتر از ۱۵ سال در مراکز فوریت های پزشکی دزفول انجام شده بود، از پرونده های موجود استخراج گردید، سپس داده های دموگرافیک، نوع حادثه، علت حادثه، شاخص های زمانی و نتایج ماموریت ها بر اساس پرسشنامه استاندارد اورژانس پیش بیمارستانی ثبت و سپس با نرم افزار spss با آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: از بین ۱۰۱۲۱ پرونده ثبت شده تعداد ۵۹۴ ماموریت مربوط به اطفال بود که از این تعداد ۷۴٫۶ درصد مربوط به پسرها بود. شایعترین علت تماس با اورژانس به ترتیب صدمات ناشی از تصادفات، بیماری ها و سقوط بود که بیشترین علت بیماری ها نیز تشنج بود. بین تصادفات با سن (p=0.04) جنسیت (p=0.03) رابطه معنی داری وجود داشت. همچنین میانگین زمان رسیدن بر بالین بیماران و مصدومان و انتقال به بیمارستان با آمبولانس اورژانس نیز به ترتیب ۵٫۵۳ و ۱۴٫۱ دقیقه بدست آمد.
بحث و نتیجه گیری: از آنجا که در این مطالعه حوادث و سوانح شایع ترین علت ماموریت های اورژانسی بوده و با توجه به مغایرت آمارهای به دست آمده در این مطالعه با سایر پژوهش های دیگر، می توان از یافته ها این مطالعه جهت برنامه ریزی های مجدد برای خدمات رسانی بهتر در منطقه مورد مطالعه استفاده کرد.