مقاله بررسی علایم و عوارض حاصل از طرح دعوای قصور پزشکی علیه جراحان در مراجع قانونی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاییز ۱۳۹۲ در مجله علمی پزشکی قانونی از صفحه ۲۶۴ تا ۲۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسی علایم و عوارض حاصل از طرح دعوای قصور پزشکی علیه جراحان در مراجع قانونی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پزشکی قانونی
مقاله ادعای قصور پزشکی
مقاله سلامت پزشکان
مقاله متخصصان جراحی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جغتایی حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحیان معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی ویدا
جناب آقای / سرکار خانم: صابری سیدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: مسیحی فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: به دنبال اقامه دعوی قصور پزشکی علیه پزشکان در محاکم مجموعه ای از علایم جسمی و روانی در فرد ظاهر می شود که medical malpractice stress syndrome (سندرم اثرات قصور پزشکی) نامیده می شود. این مطالعه به منظور بررسی واکنش حاصل از ادعای قصور پزشکی بر سلامت جراح، اطرافیان و جامعه انجام شد.
روش بررسی: مطالعه به صورت توصیفی بین خرداد تا آبان ۱۳۸۵ انجام شد. در طی شش ماه به پزشکانی که به دلیل رسیدگی به ادعای قصور پزشکی خود به دبیرخانه کمیسیون های تخصصی پزشکی قانونی یا سازمان نظام پزشکی استان تهران مراجعه می نمودند با هماهنگی این مراجع پرسشنامه ای داده شد. در این مطالعه سن، جنس، نوع تخصص، موضوع اتهام وارده، بروز یا تشدید علایم مربوط به بیماری ها یا اختلالات جسمی، روانی، اجتماعی که در فاصله زمانی اطلاع پزشک از شکایت علیه خود در مراجع تا زمان تکمیل پرسشنامه ایجاد شده بود به صورت خود اظهاری بیان می گردید.
نتایج: از ۱۷۵ جراحی که پرسشنامه را تکمیل نمودند ۸۱% مذکر و ۱۹% مونث بودند، میانگین سنی ۴۸٫۵ سال بود. میانگین فاصله زمانی تشکیل پرونده تا تکمیل پرسشنامه ۴٫۵ ماه بود. بیشترین موضوع اتهام وارده منجر به فوت و نقص عضو بود. ۹۴% موارد در اولین اطلاع به نوعی واکنش های هیجانی را تجربه کرده بودند. علایم مربوط به بیماریهای جسمی در ۶۹% موارد، بیماری های روانی ۷۷% و اختلالات شغلی اجتماعی (خانوادگی) در ۸۴% موارد بیان شده بود. در زنان ترس از دست دادن شغل و اعتماد عمومی و تشدید بروز علایم بیماری زمینه ای بیشتر از مردان بود. در بین کسانی که تپش قلب و اضطراب را بیان داشته بودند (۵۳% موارد) بطور معنی داری اختلال خواب، خستگی، بیحالی، اختلال تمرکز در فعالیت ها، تمایل به تغییر شغل یا محدود نمودن آن، عدم اعتماد به بیمار و اطرافیان بیشتر از سایرین مشاهده گردید در مجموع بیش از ۹۷% موارد به نوعی یکی از علایم این سندرم را بیان کرده بودند.
بحث: نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر آن است که عوارض حاصل از ادعای قصور پزشکی گسترده و در خور توجه است و به علت آن که توام با تهدید سلامت فردی و حرفه ای پزشک و خانواده وی می باشد، می تواند عملکرد شغلی و سلامت جامعه را تحت تاثیر قرار دهد.