مقاله بررسی عقاید و نظرات حکیم ناصر خسرو قبادیانی در باب شعر و شاعر، سخن و سخنوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زبان و ادب فارسی از صفحه ۳۷ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسی عقاید و نظرات حکیم ناصر خسرو قبادیانی در باب شعر و شاعر، سخن و سخنوری
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناصر خسرو
مقاله شعر وسخن
مقاله شاعر
مقاله نقد ادبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الهامی شراره
جناب آقای / سرکار خانم: برزویی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: عذیری میترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از وجوه بررسی آثار سخنورانی که به مدد توانایی قریحه و استعداد ذاتی خود، مبدع تحول و نوآوری خاصی در شیوه و سبک شعر فارسی شده اند آراء و افکار این اندیشمندان در مقوله چگونگی شعر و شاعر و منزلت و ارجمندی سخن و سخنور می باشد که در آثارشان به ارائه باورها و عقاید خود در این باره پرداخته اند و این کار می تواند ضمن فراهم کردن نگرشی تازه در درک گفته های آنان، زمینه لازم را جهت آشنایی با مبانی اصول نقد ادبی رایج در عهد زندگی این گویندگان فراهم آورد، زیرا توصیفات این بزرگان از شعر و سخن نیک و تعاریفی که در خصوص وجوه برتری شاعران و سخنوران به همراه توصیه ها و رهنمون هایی که متذکر شده و ارائه کرده اند، معیار و موازین تمایز شعر و سخن نیک از سخن سست و ملاکی در شناخت شاعر و سخنور توانمند محسوب می شده است که در واقع، نشان دهنده و بیانگر اصول نقد ادبی در پیشینه ادبیات فارسی بوده و ثابت می کند که علی رغم ادعای برخی، نقد ادبی به اشکال متعددی از جمله مواردی که ذکر خواهد شد از دیرباز در میان ادبا و شعرای فارسی گو شناخته شده و رایج بوده است و از فواید این بررسی نیز محسوب می گردد.
حکیم ناصر خسرو قبادیانی، از جمله سخنوران مطرح و صاحب سبکی است که با اتکا به توان و قریحه قدرتمند شاعرانه خود، توانسته است حرکتی تازه و تحولی عظیم در شعر فارسی ایجاد کند و با نگاهی تازه در باب زبان و ارتباط آن با هستی و انسان، تعبیرات عمده ای را در دستگاه ادراکی و ادبی شاعران و سخنوران به وجود آورد و مکتب ادبی خاصی را در نحوه نگریستن به منزلت شعر و هدف سخنوری، پی افکند که نام آور نی چون: سنایی، نظامی، مولوی، عطار و… از ارائه دهندگان مکتب او در زمینه تعالی بخشیدن به جایگاه سخنوری، به شمار می آیند.
پژوهش حاضر بر این استوار است که باورها و اندیشه های ناصرخسرو را در باب شعر، سخن، شاعری و سخنوری در قالب توصیفات، توضیحات و توصیه های وی در این خصوص، از زوایای مختلف، مورد بررسی قرار دهد و مهم ترین اصول مبتنی بر نقد ادبی را از دیدگاه او معرفی نماید.