مقاله بررسی عدم تقارن ضخامت لایه فیبر عصبی و ضخامت کل شبکیه در چشم راست و چپ افراد سالم با استفاده از ویژگی های استخراج شده از دستگاه OCT که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول مهر ماه ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۱۸۵ تا ۱۱۹۳ منتشر شده است.
نام: بررسی عدم تقارن ضخامت لایه فیبر عصبی و ضخامت کل شبکیه در چشم راست و چپ افراد سالم با استفاده از ویژگی های استخراج شده از دستگاه OCT
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله با استفاده از آنالیز عدم تقارن می توان معیار مناسبی جهت تشخیص زودهنگام بیماری ها به دست آورد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: کافیه راحله
جناب آقای / سرکار خانم: ربانی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: مهری دهنوی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اخلاقی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اربابیان خاطره
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تشخیص زودهنگام بیماری ها به دلایلی مانند رضایت بخش نبودن حساسیت دستگاه های تصویربرداری و متغیر بودن شاخص ها در بین افراد مشکل می باشد. آنالیز عدم تقارن ضخامت لایه فیبر عصبی شبکیه و ضخامت کل شبکیه در ناحیه ماکولا می تواند معیار مناسبی جهت تشخیص زودهنگام در اختیار پزشکان قرار دهد. در این مطالعه ضخامت فیبر عصبی شبکیه و کل شبکیه اندازه گیری شد.
روش ها: در این مطالعه داده های مربوط به ۵۰ نفر با ویژگی های تعیین شده برای چشم سالم، با استفاده از دستگاه ۳D-OCT 1000 مدل تاپکن اخذ گردید. مراحل کار به ترتیب بخش بندی داده های OCT (Ovular coherence tomography)، استفاده از عملگر مقیاس، پیدا کردن اتوماتیک نقطه وسط ماکولا (Fovea)، تقسیم ناحیه اطراف ماکولا به ۹ بخش متمایز، محاسبه میانگین و واریانس ضخامت در هر بخش و سرانجام محاسبه حد آستانه عدم تقارن ضخامت لایه فیبر عصبی و ضخامت کل شبکیه بود.
یافته ها: ضخامت لایه فیبر عصبی شبکیه فقط در ناحیه Fonea ین چشم چپ و راست عدم تقارن طبیعی دارد (p<0.05) حد آستانه تغییرات طبیعی در لایه فیبر عصبی شبکیه در ۹ ناحیه به ترتیب ۹۹٫۰±۱۶٫۱، ۵۷٫۱±۴۳٫۲، ۰۸٫۲±۹۶٫۳، ۰۹٫۱±۱۱٫۱، ۶۶٫۱±۸۳٫۲، ۳۹٫۱±۰۹٫۳، ۴٫۹۱±۱٫۹۷، ۲۵٫۱±۸۲٫۰، ۶۳٫۱±۳۱٫۳ میکرومتر بود. ضخامت کل شبکیه هیچ گونه عدم تقارن طبیعی بین چشم راست و چپ نداشت (p>0.05) حد آستانه تغییرات نرمال در کل شبکیه در ۹ ناحیه به ترتیب ۷۵٫۲±۸۴٫۹، ۷۴٫۲±۶۰٫۳، ۲۳٫۳ ± ۸۲٫۴، ۷۶/۱±۳۳٫۳، ۶۹٫۳±.۵۱٫۶، ۳۰٫۱±۲۳٫۳، ۶۲٫۲±۹۶٫۵، ۴۲٫۱±۷۹٫۲، ۵۷٫۲±۷۲٫۶ میکرومتر بود.