مقاله بررسی عدم تحمل گلوکز در بیماران مبتلا به پرکاری تحت بالینی تیروئید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۱ در مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران از صفحه ۱۲۷ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسی عدم تحمل گلوکز در بیماران مبتلا به پرکاری تحت بالینی تیروئید
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرکاری تحت بالینی تیروئید
مقاله عدم تحمل گلوکز
مقاله پرکاری تیروئید
مقاله دیابت ملیتوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معززی زلیخا
جناب آقای / سرکار خانم: هدایتی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: شیرخانی زیبا
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی فریدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اگرچه در پرکاری تیروئید آشکار، اختلال تحمل گلوکز یافته شایعی است، ولی اثر پرکاری تیروئید تحت بالینی بر سوخت و ساز گلوکز نامشخص است. در پژوهش حاضر، آزمون تحمل گلوکز در مبتلایان به پرکاری تحت بالینی تیروئید و گروه شاهد با درست کاری تیروئید مقایسه گردید.
مواد و روش ها: ۴۵ بیمار مورد درمان با لووتیروکسین، و ۱۴ نفر سالم برای انجام پژوهش داوطلب شدند و هورمون های T4، T3،T3RU   TSH وقبل از تزریق ۲۵۰ میکروگرم TRH، و ۳۰ دقیقه بعد از تزریق فقط TSH اندازه گیری، و به فاصله ۱۱ تا ۷ روز بعد در این افراد آزمون تحمل گلوکز انجام گردید. یافته های به دست آمده از افراد مبتلا به پرکاری تحت بالینی تیروئید و افراد شاهد که درست کاری تیروئید داشتند، مقایسه گردیدند.
یافته ها: بر اساس مقدار TSH پایه، ۲۵ نفر از بیماران و ۱ نفر از گروه شاهد پرکاری تحت بالینی تیروئید داشتند. غلظت گلوکز ناشتا در گروه پرکاری تحت بالینی و گروه شاهد اختلاف معنی داری نداشت. گلوکز پلاسمای زمان ۹۰ و ۱۲۰ دقیقه بعد از مصرف ۷۵ گرم گلوکز در بیماران پرکاری تحت بالینی (به ترتیب ۱۷±۱۶۲ و ۱۶±۱۴۶ میلی گرم در صد میلی لیتر) بیشتر از افراد با تیروئید درست کار (به ترتیب ۷±۱۰۱ و ۵±۹۴ میلی گرم در صد میلی لیتر، ۰٫۰۱۶ و (P<0.005 بود. سطح زیر منحنی گلوکز زمان ۹۰ و ۱۲۰ دقیقه بعد از زمان پایه در بیماران پرکاری تحت بالینی (به ترتیب ۴۷۷۹±۱۸۰۷۲ و ۱۷۵۸±۱۸۱۳۰ میلی گرم در صد میلی لیتر در دقیقه) بیشتر از گروه شاهد (به ترتیب ۵۱۶±۱۰۴۵۰ و ۶۴۳±۱۳۳۶۰ میلی گرم در صد میلی لیتر در دقیقه، ۰٫۰۱۸ و (P<0.026 بود.
نتیجه گیری: در بیماران مبتلا به پرکاری تحت بالینی تیروئید با وجود گلوکز ناشتای طبیعی، احتمال اختلال در تحمل گلوکز وجود دارد، و پیشنهاد می گردد در این گروه بیماران آزمون تحمل گلوکز خوراکی انجام شود.