مقاله بررسی عددی و آزمایشگاهی پرش آبی نوع B در حوضچه آرامش با پله ناگهانی و بستر زبر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مهندسی منابع آب از صفحه ۳۷ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسی عددی و آزمایشگاهی پرش آبی نوع B در حوضچه آرامش با پله ناگهانی و بستر زبر
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهش آبی
مقاله پله معکوس
مقاله بستر زبر
مقاله شبیه عددی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهانی محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: شفاعی بجستان محمود
جناب آقای / سرکار خانم: کاشفی پور سیدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی مقدم منوچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حوضچه های آرامش از نوع پرش آبی با افتادگی کف ناگهانی به منظور کاهش طول پرش و اطمینان از وقوع پرش در ابتدای حوضچه در پایین دست دریچه ها کاربرد دارند. ممکن است در این نوع حوضچه چهارنوع پرش تشکیل شود که مهمترین آن نوع B می باشد. از طرفی، ثابت شده است که زبری بستر نیز می تواند به کاهش بیشتر طول پرش و عمق پایاب کمک کند. از این رو، در تحقیق حاضر پرش نوع B بر روی بستر زبر با افتادگی ناگهانی با کاربرد شبیه سه بعدی FLOW-3D شبیه سازی و با داده های حاصل از شبیه آزمایشگاهی مقایسه شد. خصوصیات پرش، از جمله عمق مزدوج، توزیع سرعت، و تنش برشی بستر از دو شبیه عددی و فیزیکی استخراج و مقایسه شدند. برای شبیه سازی عددی پرش نوع B از روش حجم سیال در تحلیل جریان آزاد و شبیه RNG k-e استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان دادند که شبیه آشفتگی RNG k-e در مقایسه با شبیه k-e در شبیه سازی پرش آبی با افتادگی ناگهانی با بستر زبر نسبت به سایر شبیه های آشفتگی از دقت بیشتری برخوردار است. در مقایسه با پرش کلاسیک و بستر صاف، نتایج نشان دادند که در پرش با افتادگی ناگهانی و بستر زبر عمق مزدوج کاهش می یابد، که می تواند ناشی از افزایش تنش برشی به دلیل وجود زبری و افتادگی ناگهانی باشد.