مقاله بررسی عامل های موثر بر انگیزه مشارکت زنان در سازمان های مردم نهاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در جامعه شناسی زنان (زن و جامعه) از صفحه ۱۶۷ تا ۱۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسی عامل های موثر بر انگیزه مشارکت زنان در سازمان های مردم نهاد
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگیزه مشارکت زنان
مقاله رضایت از زندگی
مقاله مصرف رسانه ای
مقاله انسجام خانوادگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی رضاعلی
جناب آقای / سرکار خانم: خوش فر غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بابایی قربان علی
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی میترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موضوع مقاله انگیزه مشارکت زنان در سازمان های مردم نهاد استان گلستان می باشد. مهم ترین هدف این پژوهش شناسایی عوامل اجتماعی موثر بر انگیزه مشارکت زنان در سازمان های مردم نهاد است. عوامل اجتماعی شامل انسجام خانوادگی، ویژگی های اقتصادی-اجتماعی، میزان مصرف رسانه ای، ویژگی های جمعیت شناسی، میزان رضایت از زندگی، آگاهی سیاسی و نقش عضویت اعضای خانواده می گردد. به لحاظ روش شناسی پژوهش، رویکرد غالب در این پژوهش، پیماشی است و بمنظور گردآوری داده ها از روش میدانی بهره گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش زنان استان گلستان فعال عضو سازمان های مردم نهاد NGO)) تشکیل می دهند، حجم نمونه این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران به میزان ۳۸۹ نفر تعیین شد و برای اطمینان بیش تر این مقدار به ۴۰۰ نفر افزایش یافت. روش نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و انتخاب نمونه ها با استفاده از روش انتساب متناسب با حجم می باشد که در آن شهرستان های استان به عنوان طبقات مبنای نمونه گیری قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده که برای پایایی آن از روش بازآزمایی، و برای روایی از CVR استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها متناسب با سطح سنجش متغیرها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شده است. مهم ترین یافته های این پژوهش نشان می دهد که؛ که بیش ترین میزان تاثیر را درانگیزه مشارکت زنان برای فعالیت در سازمان های مردم نهاد به ترتیب ۱-رضایت از زندگی ۲- عضویت اعضای خانواده در سمن ها ۳- ویژگی های جمعیت شناختی زنان ۴- میزان مصرف رسانه ای ۵- آگاهی سیاسی زنان ۶- پایگاه اقتصادی و در نهایت ۷- انسجام خانوادگی داشته اند.