مقاله بررسی عادات و مهارت های مطالعه در دانشجویان دندان پزشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در گام های توسعه در آموزش پزشکی از صفحه ۲۴۴ تا ۲۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسی عادات و مهارت های مطالعه در دانشجویان دندان پزشکی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عادات مطالعه
مقاله مهارت های مطالعه
مقاله دانشجویان دندان پزشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ترابی ملوک
جناب آقای / سرکار خانم: حقانی جهانگیر
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی ایمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: دانشجویان دندان پزشکی در طول دوره تحصیل خود با حجم زیادی از دروس رو به رو می شوند. داشتن و به کارگیری مهارت های مناسب و صحیح مطالعه در بهبود عملکرد تحصیلی آنان نقش موثری دارد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی عادات و مهارت های مطالعه در دانشجویان دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال ۱۳۹۱ بود.
روش کار: مطالعه مقطعی – توصیفی حاضر بر روی دانشجویان دانشکده دندان پزشکی کرمان انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته بر اساس پرسش نامه مهارت و عادات مطالعه Cook شامل ۲۴ سوال ۵ گزینه ای (شامل ۶ حیطه) بر اساس مقیاس لیکرت بود که نمره بیشتر بیانگر عادات مطالعه بهتر می باشد. پرسش نامه به صورت خودایفا توسط دانشجویان تکمیل شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS و آزمون تحلیل رگرسیون خطی در سطح معنی داری ۰٫۰۵ مورد تجریه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: ۷۵ مرد (۴۸٫۱ درصد)، ۸۱ زن (۵۱٫۹ درصد)، ۱۲۱ دانشجوی مجرد (۷۷٫۶ درصد) و ۳۵ دانشجوی متاهل (۲۹٫۵ درصد) در مطالعه شرکت کردند. میانگین سنی دانشجویان ۲۳٫۴۶±۶٫۰۹ سال بود. میانگین نمره پرسش نامه ۷۱٫۳۲±۱۰٫۶۵ از مجموع ۱۲۰ نمره به دست آمد. بین معدل کل دانشجویان (P=0.049)، میانگین ساعات مطالعه (P=0.033) و مطالعه قبل از کلاس (P=0.050) با میانگین نمره پرسش نامه ارتباط آماری معنی داری مشاهده شد. مهارت و عادات مطالعه در ۷٫۷ درصد دانشجویان خوب، در ۸۵٫۹ درصد دانشجویان متوسط و در ۶٫۴ درصد ضعیف بود. مطالعه روزانه ۵۱٫۹ درصد دانشجویان در طول ترم کمتر از ۲ ساعت بود و ۴۶٫۸ درصد آنان در بازه امتحانات بیشتر از ۸ ساعت مطالعه داشتند.
نتیجه گیری: مهارت و عادات مطالعه در دانشجویان دندان پزشکی کرمان متوسط می باشد. برگزاری دوره های آموزشی در این خصوص می تواند در بهبود و اصلاح روند یادگیری موثر باشد.