مقاله بررسی ظرفیت پذیرش گردشگری با تاکید بر توسعه پایدار (مطالعه موردی: سرعین) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری از صفحه ۹۵ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسی ظرفیت پذیرش گردشگری با تاکید بر توسعه پایدار (مطالعه موردی: سرعین)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردشگری پایدار
مقاله ظرفیت پذیرش
مقاله کیفیت تجربه گردشگری
مقاله سرعین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدرموسوی میرستار
جناب آقای / سرکار خانم: پورمحمدی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمی افشار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش سنجش و ارتقاء ظرفیت پذیرش گردشگری شهر سرعین در راستای توسعه پایدار گردشگری بوده و ظرفیت پذیرش این شهر با در نظر گرفتن رویکرد مقصد محور در ابعاد مختلف زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی سنجیده شده است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد و حجم نمونه با استفاده از روش کوکران تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS استفاده شد. بررسی نتایج، بیانگر آن است که توسعه گردشگری در شهر سرعین به لحاظ اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی متناسب با ظرفیت پذیرش این شهر بوده؛ اما در مقابل توسعه گردشگری بیشتر از ظرفیت پذیرش زیست محیطی –کالبدی این شهر بوده است. نتایج آزمون فرضیات بیانگر آن است که رابطه مستقیم و معناداری بین امکانات گردشگری و تعداد گردشگران و هم چنین رابطه مستقیم و معناداری بین تعداد گردشگران و کیفیت تجربه گردشگری وجود دارد. در نهایت پیشنهاداتی برای توسعه پایدار گردشگری و افزایش ظرفیت پذیرش شهر سرعین ارایه گردید.