مقاله بررسی ضایعات پری آپیکال توسط رادیوگرافی دیجیتال، سونوگرافی و کالر داپلر (مطالعه توصیفی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد از صفحه ۱۱۹ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسی ضایعات پری آپیکال توسط رادیوگرافی دیجیتال، سونوگرافی و کالر داپلر (مطالعه توصیفی)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سونوگرافی
مقاله کالر داپلر
مقاله رادیوگرافی دیجیتال
مقاله ضایعات پری آپیکال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سخدری شیرین
جناب آقای / سرکار خانم: برادران جمیلی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: دادرسانفر بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزشمسیان ندا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سونوگرافی و کالرداپلر در کنار رادیوگرافی برای تشخیص ضایعات پری آپیکال معرفی شده اند. این تحقیق با هدف بررسی همخوانی اطلاعات به دست آمده از ضایعات پری آپیکال در رادیوگرافی دیجیتال، سونوگرافی و کالر داپلر انجام شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی که به روش مقطعی انجام شد، بیمارانی که در مدت یک سال به بخش اندودونتیکس دانشکده دندانپزشکی آزاد تهران مراجعه کرده و دارای ضایعه در ریشه دندان های قدامی فک بالا یا پایین بودند بررسی شدند. رادیوگرافی تهیه و ابعاد و بوردرهای ضایعه بررسی شد. همین شاخص ها به علاوه اکوژنیسیتی و Vascularity ضایعه نیز توسط سونوگرافی و کالر داپلر بررسی گردید. یافته های سه روش با آزمون مک نمار، Paired t test و Wilcoxon signed ranks test مورد قضاوت آماری قرار گرفت و میزان همبستگی مقادیر ابعاد در دو روش با آزمون اسپیرمن مشخص شد.
یافته ها: رادیوگرافی در ۲۰ ضایعه و سونوگرافی در ۱۵ ضایعه قادر به اندازه گیری ابعاد بودند. بین دو تکنیک همخوانی در مشاهده بوردر ضایعات وجود نداشت (p<0.508). بین دو روش در اندازه ابعاد مزیودیستالی و فوقانی تحتانی ضایعات همخوانی وجود نداشت (به ترتیب p=0.165 و p=0.228). اندازه ضایعات درهر دو بعد در رادیوگرافی بزرگتراز سونوگرافی واختلاف از لحاظ آماری معنی دار بود (p=0.005 و p=0.041). سونوگرافی و کالر داپلر قادر به توصیف ضایعات بودند.
نتیجه گیری: در سونوگرافی ابعاد ضایعات کوچک تر از رادیوگرافی مشاهده می شود و سونوگرافی در بسیاری از موارد قادر به نمایش ضایعات نیست. سونوگرافی به همراه کالرداپلر می تواند به عنوان ابزار کمکی در تشخیص نوع ضایعه در کنار رادیوگرافی مفید باشد.